Praca w UK

Tygodniowy czas pracy

Dowiedz się więcej o prawie, zgodnie z którym nie musisz pracować więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo, chyba że sam się na to zdecydujesz lub wykonujesz zawód objęty osobnymi zasadami. Godziny pracy powinny być określone w Twojej umowie o pracę lub w dokumencie opisującym szczegóły zatrudnienia. (więcej…)

Oblicz swój tygodniowy czas pracy

Pracodawca nie może wymagać od Ciebie, abyś pracował więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo. Jeśli Twój tydzień pracy jest dłuższy, powinieneś omówić ze swoim menadżerem zmniejszenie liczby godzin lub podpisanie rezygnacji z 48-godzinnego tygodnia pracy (opt-out agreement). Dowiedz się, w jak obliczyć swój czas pracy. (więcej…)

Nadgodziny

Nadgodziny to zazwyczaj wszelka nadwyżka przepracowanych godzin wykraczająca poza czas pracy określony w Twojej umowie zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, od większości pracowników nie wolno wymagać, aby pracowali oni więcej niż 48 godzin w tygodniu, jednak sami pracownicy mogą wyrazić na to zgodę. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie i podpisana przez pracownika. (więcej…)

Przerwy na odpoczynek

Większości pracowników przysługuje prawo do przerw, ale to, czy otrzymasz za nie wynagrodzenie, zależeć będzie od warunków określonych w Twojej umowie zatrudnienia. W niektórych zawodach – szczególnie w przemyśle transportowym – obowiązują szczególne zasady dotyczące przerw na odpoczynek. (więcej…)

Praca w niedziele

Istnieje wiele instytucji działających także w niedziele. Do oczywistych przykładów należą sklepy oraz przemysł rozrywkowy, jednak w każdej pracy możesz spotkać się z koniecznością pracy w niedzielę. Poznaj prawa, przysługujące Ci w takiej sytuacji. (więcej…)

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w nocy (night workers) są objęci szczególną ochroną prawną. Istnieją tutaj jednak wyjątki, o których powinieneś wiedzieć. Tutaj znajdziesz także informacje na temat tego, co możesz zrobić, jeśli nie satysfakcjonują Cię przysługujące Ci prawa. (więcej…)

Obliczanie nocnych godzin pracy

Jeśli pracujesz w godzinach nocnych, średnia godzin przepracowanych w ciągu nocy nie powinna przekraczać 8. Za godziny nocne uważa się zazwyczaj okres między 23:00 a 6:00. Możesz bez problemu obliczyć średnią liczbę godzin pracy, aby sprawdzić, ile z nich średnio przypada na okres nocny. (więcej…)

Urlop i dni wolne

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o prawie do płatnego urlopu, sposobach obliczania przysługującej Ci liczby dni wolnych zależnie od warunków zatrudnienia, przenoszenia niewykorzystanego urlopu na kolejne okresy i korzystania z urlopu wypoczynkowego. (więcej…)

Obliczanie urlopu

Ilość urlopu określona jest zazwyczaj w umowie o pracę. Prawnie przysługuje Ci minimum 5,6 tygodnia urlopu, co może obejmować również niektóre święta państwowe. Dowiedz się, jak obliczyć swój urlop – na pełnym etacie, w niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz w innych sytuacjach. (więcej…)

Zwolnienie chorobowe

Statystyczny pracownik zatrudniony w Wielkiej Brytanii każdego roku opuszcza 5,5 dnia pracy. Głównymi przyczynami nieobecności są choroby oraz niezdolność do stawienia się w pracy. Dowiedz się, jak pracodawca powinien postępować w przypadku długotrwałych i krótkotrwałych zachorowań. (więcej…)

Urlop na czas opieki

W wielu wypadkach pracownikom przysługuje prawo do urlopu w związku z nagłą sytuacją dotyczącą osoby znajdującej się pod ich opieką lub pozostającą na ich utrzymaniu (tzw. compassionate leave). Pracodawca nie może ukarać Cię za skorzystanie z tego prawa, pod warunkiem, że Twoja nieobecność ma rzeczywiste uzasadnienie. (więcej…)

Szkolenia w godzinach pracy

Dowiedz się więcej o prawach pracowników do ubiegania się umożliwienie nauki lub udziału w szkoleniach (czyli o przyznanie tzw. „czasu na szkolenie“ – time to train). Jeśli prawo to Ci przysługuje, aby z niego skorzystać powinieneś podjąć kroki opisane poniżej. (więcej…)

Wysokość krajowej płacy minimalnej

Krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), w skrócie NMW, to minimalna stawka za godzinę, która przysługuje większości osób zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoje zarobki wynoszą mniej niż NMW, możesz skontaktować się z infolinią ds. praw płacowych i pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline), gdzie uzyskasz pomoc z zachowaniem zasad poufności. (więcej…)

Komu przysługuje krajowa płaca minimalna

Niemalże wszystkim pracownikom w Wielkiej Brytanii przysługują zarobki na poziomie równym co najmniej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Pracodawca, który nie stosuje się do tej zasady, postępuje niezgodnie z prawem. Dzieje się tak niezależnie od sposobu wypłaty wynagrodzenia, treści umowy lub uzgodnień między Tobą a pracodawcą. (więcej…)

Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna

Zarobki większości pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Nie przysługuje ona wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, upewnij się, że jesteś uprawniony do jej otrzymywania, zanim zdecydujesz się złożyć skargę. (więcej…)

Obliczanie krajowej płacy minimalnej

Zarobki niemalże wszystkich pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Aby sprawdzić, czy Twoje zarobki spełniają ten warunek, musisz wiedzieć za jaki okres wypłacane jest Twoje wynagrodzenie i jaką jego część powinieneś wziąć pod uwagę. (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe

Wynagrodzenie pracownika może być wypłacane na podstawie liczby przepracowanych godzin (time work) lub stanowić stałą pensję wypłacaną w równych ratach tygodniowych lub miesięcznych na uzgodnioną liczbę podstawowych godzin pracy w ciągu roku (salaried hours). (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – praca na akord

Prawie wszystkim pracownikom przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej. Dowiedz się, jak obliczyć swoją minimalną stawkę, jeśli pracujesz na akord. (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem

Dowiedz się, w jaki sposób możesz obliczyć, czy otrzymujesz przynajmniej krajową płacę minimalną (National Minimum Wage), jeśli pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie. Sposób dokonywania obliczeń będzie zależny od tego, na jakich zasadach korzystasz z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę. (więcej…)

Referencje i oferty pracy

Referencje pomogą pracodawcy zadecydować, czy jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko i czy można polegać na Tobie, jako na pracownikowi. Zanim przyjmiesz ofertę pracy, dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują i jakie są oczekiwania pracodawcy względem Twojej osoby. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL