Praca w UK

Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia

Pracodawca powinien wybierać osoby do zwolnienia w sposób sprawiedliwy i obiektywny. Oznacza to, że zwolnienia powinny być dokonywane w oparciu o dowody, a nie tylko decyzję pracodawcy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Metody selekcji

Jeśli sposób decydowania o kolejności zwolnień jest wynikiem uzgodnień ze związkiem zawodowym, Twój pracodawca powinien realizować te uzgodnienia. W przeciwnym wypadku istnieje kilka powszechnie znanych sposobów podejmowania decyzji o kolejności zwolnień, które pracodawca może zastosować. W niektórych przypadkach, może się okazać, że Twój pracodawca nie musi przestrzegać tu jakichkolwiek procedur selekcyjnych, ponieważ wybór grupy przeznaczonej do zwolnienia jest zbyt oczywisty. Z tego typu sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli pracodawca zamyka pewien obszar działalności firmy, i  wszystkie zatrudnione tam osoby siłą rzeczybędą musiały zostać zwolnione.

Wyznaczanie kręgów selekcji

Jedną z metod, jakie Twój pracodawca może wykorzystać, jest rozważenie, do której grupy lub sekcji całości załogi będzie trzeba sięgnąć w przypadku zaistnienia konieczności zwolnień. Metodę tę nazywamy „wyznaczaniem kręgów selekcji“  (selection pools). Po określeniu kręgu selekcji, w celu zawężenia liczby pracowników przeznaczonych do zwolnień, pracodawca powinien opracować kryteria, którymi będzie się kierował. Twój pracodawca powinien w miarę możliwości zastosować obiektywne kryteria selekcji, które da się stosować uczciwie i równo wśród całej załogi.  Oto przykłady wspomnianych kryteriów:
• kwestie dyscyplinarne
• doświadczenie
• osobiste możliwości pracownika
• istotne umiejętności i kompetencja

Twój pracodawca nie może typować pracowników do zwolnień w oparciu o nastepujące kryteria:
• płeć
• status cywilny
• orientacja seksualna
• rasa
• niepełnosprawność
• wiara lub wyznanie
• wiek
• przynależność związkowa
• działalność na rzecz higieny i bezpieczeństwa pracy
• czas pracy (np. w przypadku osób zatrudnionych na niepełnym etacie, lub na czas określony)

Jeśli Twój pracodawca wytypuje Cię do zwolnienia w oparciu o którekolwiek z powyższych kryteriów, Twoje zwolnienie automatycznie uzyskuje status zwolnienia niesprawiedliwego (unfair dismissal).

Ostatni przyjęty, pierwszy do zwolnienia

Twój pracodawca może przyjrzeć się długości zatrudnienia  wszystkich pracowników w danej firmie, i przeznaczyć do zwolnienia tych z najkrótszym stażem pracy dla firmy (ci świeżo zatrudnieni są pierwsi w kolejce). Tego typu kryterium może być niekiedy traktowane jako pośrednia dyskryminacja ze względu na wiek, jeśli dotyczy jednej grupy bardziej niż innej, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracodawca potrafi swoją decyzję obiektywnie uzasadnić.

Zwolnienie niesprawiedliwe – Niesłuszne zwolnienie. Dyskryminacja ze względu na wiek – Dyskryminacja ze względu na wiek


Selekcja niesprawiedliwa

Twój pracodawca, typując Cię do zwolnienia,  nie ma prawa robić tego z powodów osobistych . Jeśli w celu usprawiedliwienia swojej decyzji zwolnienia, odwoła się on do któregokolwiek z poniższych kryteriów, Twoje zwolnienie w sposób automatyczny uzyskuje status zwolnienia niesprawiedliwego, a Ty sam będziesz miał możliwość skierowania skargi do Sądu Pracy o niesprawiedliwe zwolnienie (unfair dismissal):
• jakikolwiek powód związany z urlopem macierzyńskim, urodzeniem dziecka, lub ciązą, oraz z jakimkolwiek urlopem rodzinnym, urlopem ojcowskim lub urlopem osoby pozostającej pod opieką
• niepełnosprawność
• przeniesienie biznesu, co się wiąże z ochroną zgodnie z zapisami Transfer of Undertakings Regulations (TUPE)
• przynależność, lub brak przynależności do związku zawodowego
• egzekwowanie swoich praw statutowych (np. żądanie od pracodawcy pisemnego wyjaśnienia)
• “bicie na alarm” (oznacza to próbę ujawnienia nielegalnych działań po stronie pracodawcy)
• udział w proteście trwającym nie dłużej niż 12 tygodni
• podjęcie akcji na gruncie troski o bezpieczeństwo i higienę pracy
• prowadzenie usług rozjemczych
• członkostwo w radzie powierniczej  systemu emerytalnego w firmie

Jeśli czujesz, że Twój pracodawca wytypował Cię do zwolnienia w sposób niesprawiedliwy, powinieneś odwołać się od tej decyzji. Swoją apelację złóż na piśmie, a w niej objaśnij, jakiego postępowania oczekujesz od swojego pracodawcy, by poczuć się usatysfakcjonowany. Sposób, w jaki decyzja o Twoim zwolnieniu została podjęta, będzie miał wpływ na wyrok Sądu Pracy w Twojej sprawie, i na to, czy Twoje zwolnienie zostanie potraktowane jako sprawiedliwe. Stanowi oczywisty przykład zwolnienia niesprawiedliwego zgłoszenie Cię do zwolnienia w oparciu o kryteria dyskryminujące. Dyskryminacja tego typu może być bezpośrednia (na przykład, jeśli znajdujesz się na urlopie macierzyńskim), ale też pośrednia (na przykład, ponieważ więcej kobiet zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze godzin, a więc przeznaczanie do zwolnień osób zatrudnionych w niepełnym etacie, może stanowić dyskryminację w stosunku do kobiet).

Decyzja o wyborze pracownika do zwolnienia należy do Twojego pracodawcy, o ile jest on oczywiście w stanie wykazać, że jej podłoże jest sprawiedliwe.  Przyczyny najczęściej tu wymieniane to:
• ostatni zatrudniony, pierwszy do zwolnienia (gdzie pracownicy z najkrótszym stażem pracy są wybierani w pierwszej kolejności)
• apelowanie o zgłaszanie się dobrowolne (autoselekcja)
• zapisy dyscyplinarne
• ocena pracy, zdolności, kwalifikacji oraz doświadczenia


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czasem pracodawca może skorzystać z kombinacji powyższych kryteriów, być może z wykorzystaniem systemu punktacji, dla uzyskania ogólnych wyników. Twój pracodawca może dokonać wyboru , zwracając się do wybranych osób o ponowne aplikowanie o pracę. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie sposób mający na celu ułatwienie pracodawcy podjęcia decyzji co do tego, którego z pracowników objąć zwolnieniem. Jeśli postanowisz nie aplikować powtórnie, lub Twoje podanie nie zostanie przyjęte, jesteś wciąż zatrudniony tak długo jak Twój pracodawca nie podejmie decyzji o zwolnieniu Cię z pracy. Jeśli dobrowolnie zgłosisz się do zwolnienia,  ostateczna decyzja pozostaje w gestii Twojego pracodawcy.

Zwolnienie niesprawiedliwe – Niesłuszne zwolnienie


Okres wypowiedzenia w przypadku zwolnień grupowych

Jeśli Twój pracodawca przeznaczył Cię do zwolnienia, zanim Twoje zatrudnienie dobiegnie końca, musisz otrzymać określony czas wypowiedzenia. Statutowe okresy wypowiedzenia wynoszą:
• wypowiedzenie z terminem co najmniej tygodniowym, w przypadku, gdy zatrudniony byłeś przez okres od jednego miesiąca do dwóch lat
• wypowiedzenie z terminem tygodniowym za każdy rok pracy, w przypadku gdy byłeś zatrudniony przez okres od dwóch do 12 lat
• wypowiedzenie z terminem 12-tygodniowym, w przypadku gdy Twój czas zatrudnienia wyniósł przynajmniej 12 lat

Jednak, na wypadek gdyby miało się okazać, ze Twój pracodawca przewidział dłuższe okresy wypowiedzenia, powinieneś sprawdzić zapisy Twojej umowy o pracę.


Odprawa

W niektórych wypadkach pracodawca może w Twojej umowie o pracę zawrzeć informację o odprawie. Oznacza to, że Twój pracodawca może wręczyć Ci wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, jednak zobowiązany jest wtedy do wypłacenia Ci pensji za cały okres, w którym znajdowałbyś się normalnie w stanie wypowiedzenia. Odprawa taka obejmuje wypłatę w wysokości podstawowej, jednak może też obejmować różnego rodzaju ekwiwalenty.

Informacje podatkowe dotyczące odpraw (PILON) – Payment in lieu of notice (PILON) tax information


Gdzie uzyskać pomoc

W przypadku gdy czujesz, że zostałeś pozbawiony swoich praw, przede wszystkim powinieneś porozmawiać ze swoim pracodawcą. Jeśli masz swojego przedstawiciela (na przykład działacza związkowego), on może Ci służyć pomocą. Jeśli jednak nie przyniesie to zamierzonych skutków, możesz złożyć skargę, wykorzystując wewnętrzne procedury obowiązujące w Twojej firmie. Specjalna służba arbitrażowa (Acas – the Advisory, Conciliation and Arbitration) świadczy bezpłatną, poufną i bezstronną pomoc we wszystkich kwestiach związanych zatrudnieniem.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów. Kontakty związane z zatrudnieniem – Employment contacts. Wstępowanie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: Krzysztof 12.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL