Praca w UK

Pikiety

Pikiety mają na celu zyskanie poparcia dla planowanej akcji protestacyjnej. Dowiedz się kiedy, gdzie i w jaki sposób można organizować je zgodnie z prawem, a także co powinieneś wiedzieć, jeśli zamierzasz dołączyć do pikietujących, lub jeśli chcesz przebić się przez kordon pikietujący.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Czym są pikiety

Gdy załogi zaangażowane w akcję protestacyjną, w celu zdobycia większego poparcia dla prowadzonej przez siebie akcji protestacyjnej,  miejscem protestu czynią zakład pracy, lub teren w pobliżu zakładu pracy, sytuację tę nazywamy pikietowaniem. Pracownicy zaangażowani w tego typu akcję, nazywani są wówczas pikietującymi. Pikietujący zwykle informują innych pracowników na temat sporu, w który są zaangażowani, oraz na temat akcji protestacyjnej, w której biorą udział. Mogą oni również starać się namówić innych pracowników, by wzięli udział w proteście, i w jego ramach, albo nie podejmowali jakiejkolwiek pracy, lub powstrzymali się od pewnych pracowniczych obowiązków.

Wydział do spraw Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills) jest w posiadaniu Kodeksu Zasad (Code of Practice) dotyczącego pikietowania, w którym jest wyjaśnione w szczegółach, w jaki sposób pikieta powinna być zorganizowana zgodnie z prawem. Zasady przedstawione w Kodeksie, brane są pod uwagę przez sądy, w sytuacji gdy należy rozstrzygnąć legalność organizacji pikiety.

Uczestnictwo w akcji protestacyjnej – Udział w akcjach protestacyjnych. Pobieranie Kodeksu Zasad – Download ‘Picketing Code of Practice’ (PDF, 140K)


Kordony pikietujące

Kordon pikietujący stanowi opis nadany osobom, które zbierają się przy wejściu na teren zakładu, lub w jego pobliżu. Może on dotyczyć strajkujących pracowników, pracowników objętych lokautem przez pracodawcę, oraz przedstawicieli związku zawodowego. Celem działania kordonu pikietującego mogą być:
• nie biorący udział w proteście koledzy
• osoby pracujące w zastępstwie (na przykład pracownicy zatrudnieni przez tego samego pracodawcę, jednak sprowadzeni z innego zakładu, by podjąć pracę zamiast osób protestujących)
• pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę (na przykład kierowcy ciężarówek, dostarczający towar dla zakładu będącego w sporze)


Przyłączanie się innych pracowników

Jeśli zgodzisz się stanowić część kordonu pikietującego przed swoim zakładem pracy, lub w jego pobliżu, masz prawo w sposób pokojowy próbować przekonać pracowników zatrudnionych przez innego, nie zaangażowanego w spór, pracodawcę, by:
• Cię wsparli
• nie przekraczali kordonu pikietującego

Na przykład, możesz próbować przekonać kierowców ciężarówek zatrudnionych przez innego pracodawcę, by nie dostarczali do Twojego zakładu towarów, lub ich z Twojego zakładu nie odbierali. W zwykłej sytuacji, tego typu postępowanie traktowane by było jako niezgodne z prawem, ponieważ wiązałoby się z namawianiem pracowników do podjęcia akcji pośredniej (akcji podejmowanej przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę nie zaangażowanego w spór). Jednak w przypadku pikiet, ten rodzaj postępowania uważany jest za zgodny z prawem.

Branie udziału w akcji protestacyjnej – Udział w akcjach protestacyjnych


Osoby pikietujące wobec prawa

Prawo karne stosuje się do osób pikietujących, w tym samym stopniu, jak i do wszelkich innych osób. Dlatego zatem, uważa się za przestępstwo, jeśli osoba pikietująca:
• używa gróźb, lub słów powszechnie uważanych za obraźliwe, lub zachowuje się w sposób agresywny w stosunku do innych osób, przechodzących w pobliżu kordonu pikietującego
• z rozmysłem przeszkadza innym osobom, lub pojazdom w próbie wejścia, lub wydostania się z terenu zakładu pracy
• jest w posiadaniu niebezpiecznej broni
• niszczy cudzą własność, w sposób czy to umyślny, czy bezmyślny
• powoduje, lub grozi spowodowaniem zakłócenia ładu publicznego
• blokuje drogę publiczną, taką ja na przykład droga sąsiadująca z terenem pikietowanego zakładu pracy
• przeszkadza, lub usiłuje przeszkodzić funkcjonariuszowi policji w wykonywaniu jego obowiązków


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Może się zdarzyć, że w pobliżu kordonu pikietującego obecni będą funkcjonariusze policji. Policja może podejmować wszelkie kroki, jakie uważa za konieczne, w celu zapewnienia w miejscu pikiety ładu i porządku. Możesz zostać ukarany za wszelkie przypadki łamania prawa karnego, czy cywilnego, lub za wszelkie próby zachęcania innych do łamania prawa, jakie mają miejsce podczas akcji pikietującej. Obejmuje to:
• wkraczanie na  obcy teren
• zakłócanie spokoju
• stosowanie gróźb, szantażu, lub oszczerstw, jak również rozpowszechnianie obraźliwych materiałów, transparentów, tablic, wznoszenie obraźliwych okrzyków, czy wygłaszanie obraźliwych przemówień

Jeśli złamiesz sądowy zakaz organizowania przez Twój związek zawodowy pikiety, możesz zostać uznany winnym obrazy sądu


Masowe pikietowanie

Szansa na to, że dojdzie do powszechnego łamania prawa jest zawsze wyższa w przypadku masowych pikiet. Jeśli w kordonie pikietującym znajdzie się co najmniej 20 osób, policja ma prawo użyć odpowiednich środków do rozproszenia tłumu, w przypadku, gdy zajdzie prawdopodobieństwo:
• poważnego zakłócenia porządku publicznego
• poważnego uszkodzenia publicznej własności

Jeśli policja dojdzie do wniosku, że zachodzi groźba stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób, może wezwać osoby pikietujące do przerwania akcji, a w przypadku niepodporządkowania się temu poleceniu, dokonać odpowiedniego aresztowania. Zwykle przed wejściem do zakładu pracy, nie powinno być więcej niż sześć osób pikietujących. Stanowi to maksymalną liczbę osób zalecaną w Kodeksie Zasad odnośnie pikietowania.


Pikietowanie pośrednie

Stanowi naruszenie prawa pikietowanie terenów należących do innych zakładów pracy, nie będących w sporze z Twoim pracodawcą. Na przykład, jeśli bierzesz udział w strajku, nie powinieneś wchodzić na teren  należący do klienta Twojej firmy i zachęcać jego pracowników do nieodbierania towarów dostarczanych przez Twoją firmę. Tego typu postępowanie znane jest pod nazwą pikietowania pośredniego.


Pikiety latające

Grupa pracowników, która przemieszcza się między różnymi zakładami pracy, tworząc tam pikiety, określana jest jako “latająca pikieta”. Latające pikiety mogą być stosowane w celu zorganizowania pikietowania pośredniego, lub mogą być organizowane do pikietowania różnych zakładów pracy, należących do jednego pracodawcy. Latające pikiety są na ogół traktowane jako niezgodne z prawem. Możesz przyłączyć się do pikiety wyłącznie na terenie swojego zakładu pracy, lub w jego pobliżu. Jednakże niektórzy pracownicy mają prawo pikietować w różnych miejscach (na przykład pracownicy zatrudnieni w systemie mobilnym, którzy nie są przypisani do jednego miejsca pracy). Jeśli jesteś działaczem związkowym, który organizuje pikiety na terenie różnych zakładów pracy, możesz przemieszczać się między różnymi kordonami pikietującymi, tylko w takim wypadku, gdy pracownicy biorący udział w tych pikietach są członkami związku zawodowego, których zwykle reprezentujesz.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 28.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Pikiety”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL