Praca w UK

Odliczenia od wynagrodzenia

Pracownicy, robotnicy i inne osoby pracujące dla kogoś są chronione przed dokonywaniem przez pracodawców nieuzasadnionych odliczeń od wynagrodzenia. Pracownicy mogą stosować odliczenia tylko w określonych sytuacjach, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę. Dowiedz się, w jakich sytuacjach pracodawca może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia i w jaki sposób prawo chroni Cię w tej kwestii.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Kogo chroni prawo

Oprócz osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, ochrona taka przysługuje także:
• praktykantom (apprentices)
• pracownikom świadczącym usługi w ramach kontraktu
• pracownikom służb koronnych (Crown servants)
• wszelkim osobom zatrudnionym na pokładach statków zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie – za wyjątkiem osób pracujących głównie poza terytorium Wielkiej Brytanii, zamieszkałych na stałe poza jej granicami lub zatrudnionych na podstawie przepisów o statkach handlowych

Ustal status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia. Warunki określone w umowie o pracę – Warunki umowy


Pensja i wynagrodzenie

Istnieje pewna różnica między pensją (wages) i wynagrodzeniem (pay). Pensja to kwota, którą otrzymujesz od pracodawcy w związku z wykonywaną pracą. Wynagrodzenie to podstawowa kwota, którą powinieneś otrzymywać (podawana np. jako stawka miesięczna lub godzinowa). Na pensję mogą się składać:
• wszelkie płatności, dodatki, prowizje, wynagrodzenie za okres urlopu i inne kwoty związane z Twoją pracą
• płatności przysługujące Ci według prawa (jak np. ustawowy zasiłek chorobowy czy macierzyński)
• kupony żywnościowe, upominkowe i inne kupony o ustalonej wartości, które możesz spieniężyć bądź wymienić na produkty i usługi

W skład pensji nie wchodzą:
• pożyczki i zaliczki na poczet przyszłej wypłaty
• zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych
• emerytura i odprawa
• jednorazowe wypłaty związane z odejściem na emeryturę lub utratą posady
• wynagrodzenie rzeczowe (inne niż kupony , które mogą podlegać wymianie lub których wartość jest z góry określona)
• napiwki i inne formy gratyfikacji

Prawo chroni pracowników przed odliczeniami od pensji lub wynagrodzenia. Nie obowiązuje ono jednak odliczeń od innych kwot (np. odprawy wypłacanej osobom zwalnianym z powodu redukcji etatów). Jeśli jednak dana kwota przysługuje Ci według zawartej umowy o pracę, możesz zawsze powołać się na naruszenie warunków umowy. Przed dokonaniem jakichkolwiek odliczeń pracodawca ma obowiązek poinformować Cię na piśmie o pełnej należnej mu kwocie i zwrócić się do Ciebie o jej zwrot. Prośba o zwrot musi być także przekazana w formie pisemnej.

Naruszenie umowy – Breach of contract


Zasady dokonywania odliczeń

Pracodawca może dokonać odliczeń od Twojej pensji lub wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy:
• jest to wymagane przepisami lub zgodne z prawem, jak ma to miejsce np. w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance), podatku dochodowego (income tax) oraz spłaty pożyczek studenckich
• uzyska Twoją zgodę na piśmie
• zezwalają mu na to ustalenia zawarte w umowie o pracę
• następuje to w wyniku ustawowego postępowania dyscyplinarnego
• odliczenie dotyczy kwoty należnej jakiejś instytucji państwowej
• nie wykonywałeś swoich obowiązków ze względu na udział w akcji strajkowej
• odliczenie dotyczy wcześniejszej nadpłaty wynagrodzenia lub zawyżonego zwrotu kosztów
• posiada on nakaz sądowy lub decyzję w tej sprawie wydaną przez trybunał ds. zatrudnienia (Employment Tribunal)

Odliczenie nie może sprowadzić Twojego wynagrodzenia do poziomu niższego niż minimalna płaca krajowa (National Minimum Wage), za wyjątkiem odliczeń na zakwaterowanie, które także podlegają pewnym ograniczeniom. Zasada ta obowiązuje, nawet jeśli wyrazisz zgodę na potrącenie wyższej kwoty. Jeśli przez pomyłkę wypłacono Ci zbyt wysokie wynagrodzenie, pracodawca – zamiast pomniejszyć Twoją pensję o nadpłaconą kwotę – może zdecydować się na jej odzyskanie na podstawie nakazu sądowego. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak możesz zapobiec egzekwowaniu przez pracodawcę nadpłaconej kwoty, skontaktuj się z:
• doradcą prawnym (solicitor)
• organizacją Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu)
• Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau)

Znajdź doradcę prawnego na stronie Towarzystwa Prawniczego – Find a solicitor on the Law Society’s website. Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau office


Wyrażanie zgody na odliczenie

Zanim pracodawca zdecyduje się na odliczenie jakiejkolwiek kwoty od Twojej pensji, musi on uzyskać Twoją pisemną zgodę. Jeżeli na przykład pracujesz w restauracji i któryś z obsługiwanych przez Ciebie klientów opuści lokal bez płacenia, musi istnieć porozumienie zawarte wcześniej na piśmie między Tobą a pracodawcą, zgodnie z którym należna kwota może być potrącona z Twojego wynagrodzenia. Pracodawca może poprosić Cię o podpisanie takiego porozumienia po incydencie, ale nie będzie on mógł dokonać na jego podstawie żadnych odliczeń, dopóki sytuacja się nie powtórzy. Jeśli zgodnie z umową pracodawca ma prawo dokonywać odliczeń od Twojego wynagrodzenia, musisz posiadać:
• kopię tej części umowy lub
• pisemne wyjaśnienie obowiązujących zasad, zanim pracodawca będzie mógł dokonać jakichkolwiek potrąceń

Umowy o pracę – Umowa o pracę


Sprzedaż detaliczna

Jeśli pracujesz w sektorze sprzedaży bezpośredniej (np. w sklepie lub restauracji), istnieje dodatkowe prawo, chroniące Cię przed potrąceniami z pensji. W razie stwierdzenia braków w kasie lub towarze, pracodawca nie może jednorazowo potrącić kwoty wyższej niż 10% Twojej pensji brutto za dany okres. Jeśli kwota w wysokości 10% nie pokryje strat, pracodawca może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia także przy okazji kolejnych wypłat. Nigdy jednak odliczana kwota nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia.

Przykład

W kasie brakuje £50. Pracodawca chce potrącić brakującą kwotę z Twojej wypłaty. Twoje zarobki wynoszą £250 tygodniowo przed odprowadzeniem zaliczek na ubezpieczenie społeczne itp. (Twoje wynagrodzenie brutto wynosi £250). Pracodawca może potrącić 10% Twojej pensji brutto. Dlatego też może on odliczyć maksymalnie £25 w pierwszym tygodniu i – jeśli chce odzyskać całą kwotę – £25 przy okazji kolejnej wypłaty. W przypadku gdy postanowisz odejść z pracy, pracodawca może odliczyć całkowitą należną mu kwotę od Twojej ostatniej wypłaty.


Jeśli otrzymałeś niepełne wynagrodzenie

W przypadku, gdy otrzymałeś niepełne wynagrodzenie, poszukaj uzasadnienia w odcinku z wypłaty lub w Twojej umowie o pracę. Jeśli nie widzisz powodu, dla którego pracodawca wypłacił Ci niższe wynagrodzenie, zwróć się do niego z prośbą o wyjaśnienie; może zdołasz rozwiązać problem polubownie. Jeśli jako pracownik masz swojego przedstawiciela lub jesteś członkiem związku zawodowego, możesz zwrócić się do nich o pomoc. W przypadku gdy ta metoda się nie sprawdzi, masz prawo zwrócić się do trybunału ds. zatrudnienia (Employment Tribunal) w celu odzyskania należnej kwoty. Wnosząc sprawę o naruszenie umowy, możesz także spróbować odzyskać straty (np. z tytułu odsetek bankowych), wynikłe z nieotrzymania należnych pieniędzy na czas.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego. Trybunały ds. Zatrudniania: wprowadzenie – Trybunały ds. Zatrudniania – wprowadzenie. Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Odliczenia od wynagrodzenia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL