Praca w UK

Urlop pracowników rolnych

Niemalże wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym (poza praktykantami, wykonującymi pracę w ramach specjalnej umowy) mają prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się, jakie inne rodzaje urlopu płatnego Ci przysługują; np. wolne w święta państwowe lub urlop w przypadku śmierci bliskiej osoby.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Wymiar urlopu

Na potrzeby obliczania należnego urlopu dla wszystkich osób zatrudnionych w sektorze rolniczym, przyjmuje się, że rok trwa od 1 października do 30 września.
Liczba przysługujących dni urlopowych zależy od długości tygodnia pracy. W obliczeniach tych gwarantowane nadgodziny także wliczają się do liczby przepracowywanych godzin. Nadgodziny gwarantowane to te, które musisz wypracować zgodnie ze swoją umową zatrudnienia. Wynagrodzenie za nadgodziny gwarantowane należy Ci się, nawet jeśli w praktyce nie wykonywałeś w ich trakcie żadnych obowiązków. Inne przepracowane nadgodziny nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu uprawnień urlopowych.

Poniżej przedstawiono, ile dni urlopu należy się pracownikowi po przepracowaniu całego roku (od 1 października do 30 września) u tego samego pracodawcy.

Liczba dni przepracowanych w tygodniu Wymiar należnego urlopu (w dniach)
Powyżej sześciu 38
Powyżej pięciu, ale nie więcej niż sześć 35
Powyżej czterech, ale nie więcej niż pięć 31
Powyżej trzech, ale nie więcej niż cztery 25
Powyżej dwóch, ale nie więcej niż trzy 20
Powyżej jednego, ale mniej niż dwa 13
Jeden lub mniej 7,5

Nienormowany czas pracy

Jeśli długość Twojego tygodnia pracy jest zmienna, musisz obliczyć przysługującą Ci liczbę dni urlopowych w dwóch krokach.
Krok pierwszy: oblicz liczbę tygodni, które upływają od początku roku służącego za podstawę do obliczania urlopu, do dnia bezpośrednio poprzedzającego Twój urlop wypoczynkowy (ta liczba tygodni będzie dalej nazywana „okresem“).
Krok drugi: oblicz liczbę przepracowanych dni, uwzględnianych w obliczaniu należnego urlopu w tym okresie; są to dni, w których wypracowałeś podstawę godzinową określoną w Twojej umowie, gwarantowane nadgodziny, a także dni, w których wykorzystany został:
• urlop wypoczynkowy
• urlop przysługujący pracownikom sektora rolniczego
• ustawowy urlop z tytułu adopcji (statutory adoption leave)
• ustawowy podstawowy urlop macierzyński (statutory ordinary maternity leave)
• ustawowy urlop ojcowski (statutoru paternity leave)
• urlop zdrowotny (płatny lub nie)

Krok trzeci: podziel liczbę dni spełniających powyższe kryteria (obliczoną w ramach kroku drugiego) przez liczbę tygodni wchodzących w skład „okresu“. W ten sposób otrzymasz liczbę dni przepracowanych tygodniowo.
Krok czwarty: ustal liczbę przysługujących Ci dni urlopu wypoczynkowego według powyższej tabeli.


Lata przepracowane częściowo

Jeśli nie przepracowałeś całego roku u jednego pracodawcy, to obliczanie przysługującego Ci urlopu przebiega według odmiennych zasad.
Krok pierwszy: sprawdź w powyższej tabeli, ile dni urlopu przysługiwałoby Ci w przypadku przepracowania całego roku na zasadach określonych w Twojej umowie o pracę.
Krok drugi: oblicz, ile tygodni przepracowałeś nieprzerwanie u obecnego pracodawcy w danym roku służącym za podstawę obliczania przysługującego Ci urlopu.
Krok trzeci: podziel tę liczbę tygodni przez 52.
Krok czwarty: pomnóż liczbę dni urlopu uzyskaną w pierwszym kroku przez wynik z kroku trzeciego.
W ten sposób uzyskasz odpowiednio zmniejszony wymiar urlopu.
Jeśli Twoje zatrudnienie zakończy się w trakcie roku, w oparciu o który oblicza się należny urlop, pracodawca powinien zapłacić Ci za niewykorzystany urlop. Jeśli wykorzystałeś więcej urlopu, niż Ci przysługuje, pracodawca może odpowiednio zmniejszyć Twoją ostatnią wypłatę.


Korzystanie z urlopu

Możesz skorzystać z należnego Ci urlopu w dowolnym momencie roku służącego za podstawę jego obliczania, jednak potrzebujesz na to zgody pracodawcy. Pracodawca musi umożliwić Ci wykorzystanie dwóch tygodni w jednym bloku między 1 kwietnia a 30 września każdego roku. Oznacza to, że masz prawo do dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego, który możesz wykorzystać od kwietnia do września. Pracodawca może wyznaczyć daty Twojego urlopu wypoczynkowego i może wymagać od Ciebie wykorzystania przynajmniej dwóch tygodniu urlopu między 1 października a 31 marca danego roku.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Święta państwowe i dni ustawowo wolne od pracy

Święta państwowe także wchodzą w skład przysługującej Ci liczby dni urlopowych. Ich liczba jest proporcjonalnie mniejsza w przypadku osób pracujących przez cztery lub mniej dni w tygodniu. Jeśli święto państwowe przypada w dniu, w którym powinieneś iść do pracy, to:
• pracodawca może dać Ci dzień wolny i potraktować ten dzień, jako urlop wypoczynkowy
• jeśli pracodawca oczekuje, że pojawisz się w pracy, przepracowane godziny powinny liczyć się jako nadgodziny dla celów obliczania wynagrodzenia (dzień ten pozostaje w puli dni urlopowych do wykorzystania w przyszłości)


Odkupienie dni urlopowych

Pracodawca może uzgodnić z Tobą „odkupienie“ przysługującego Ci urlopu. Uprawnia Cię to zarówno do wynagrodzenia za okres urlopu, jak i za pracę wykonaną w dniach „odkupionych“ przez pracodawcę.
Liczba dni urlopowych, które pracodawca może odkupić, jest ograniczona.

Liczba dni przepracowanych w tygodniu Maksymalna liczba dni, które pracodawca może odkupić
Powyżej sześciu 10
Powyżej pięciu, ale nie więcej niż sześć 7
Powyżej czterech, ale nie więcej niż pięć 3
Powyżej trzech, ale nie więcej niż cztery 2,5
Powyżej dwóch, ale nie więcej niż trzy 2,5
Powyżej jednego, ale mniej niż dwa 1,5
Jeden lub mniej 1,5

Spełnione muszą zostać także następujące warunki:
• pracodawca musi zawrzeć na piśmie porozumienie dotyczące odkupienia każdego z przysługujących Ci dni urlopu
• musi on też zachować wszelką dokumentację przez trzy lata po upływie danego roku uwzględnianego dla potrzeb obliczania urlopu
• jeśli w odkupionym dniu nie stawisz się w pracy zgodnie z umową, dzień ten zostanie potraktowany jako wykorzystany dzień urlopu


Urlop w związku ze śmiercią bliskiej osoby

Wszystkim pracownikom zatrudnionym w sektorze rolniczym przysługuje płatny urlop okolicznościowy w razie śmierci bliskiej osoby. Urlop ten może trwać maksymalnie cztery dni. Przysługuje on pracownikom w przypadku śmierci członka rodziny. Może to być rodzic, opiekun, dziecko, współmałżonek, brat, siostra, dziadek, babcia lub inna bliska osoba.


Gdzie uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady dotyczącej praw przysługujących pracownikom sektora rolniczego, możesz skontaktować się ze specjalną infolinią Pay and Work Rights Helpline lub wypełnić formularz zapytań online.

Formularz kontaktowy dla ogólnych zapytań dotyczących praw związanych z pracą i wynagrodzeniem – Pay and Work Rights general enquiry form. Dane kontaktowe infolinii ds. praw związanych z pracą i wynagrodzeniem – Pay and Work Rights Helpline contact details


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Urlop pracowników rolnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL