Praca w UK

Rozprawa w sądzie

Jeśli złożyłeś skargę w sądzie pracy (Employment Tribunal), możesz zostać poproszony o stawienie się na rozprawie. Dowiedz się, jak wygląda przebieg rozprawy oraz co dzieje się po zapadnięciu wyroku.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Przygotowanie się do rozprawy

Sąd pracy poinformuje Cię o terminie rozprawy. Zanim rozpocznie się Twoja własna rozprawa,  może się okazać rzeczą bardzo przydatną, byś osobiście miał okazję przysłuchania się jednemu z tego typu przesłuchań, tak byś mniej więcej wiedział, czego się możesz spodziewać. Możesz uzyskać zgodę na udział w sprawie, kontaktując się z dowolnym biurem sądu pracy.

Przygotowując się do swojej rozprawy, zadbaj o to, by mieć wszystkie wymagane dokumenty, jak również dokumenty, które będziesz chciał wykorzystać podczas rozprawy. Zwykle dobrze jest poukładać sobie wszystkie dokumenty według dat, tak by w odpowiednim momencie przedstawić je z zachowaniem odpowiedniej sekwencji czasowej. Jeśli masz w planie przedstawienie jakichkolwiek dokumentów w celu wspomożenia swojej sprawy, będziesz musiał przynieść ze sobą:
• sześć kopii każdego z dokumentów, jeśli Twoją sprawę prowadził będzie zespół złożony z trzech sędziów
• czterech kopii, w przypadku gdy sprawę prowadził będzie tylko jeden sędzia

Sędzia może nakazać obu stronom przedstawienie sobie wzajemnie listy dokumentów, które zamierzają przedstawić podczas rozprawy. Może też się zdarzyć tak, że na pewnym etapie jeszcze przed wysłuchaniem, sędzia nakaże stronom wymienić się dokumentami. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać telefonując na linię pomocy sądu pracy pod numerem 08457 959 775.


Jak wygląda rozprawa

Sądy pracy są niezależne i nie stanowią części władzy rządowej. Swoje decyzje podejmują w sposób niezawisły. Podczas przesłuchania Ty, lub ustanowiony przez Ciebie przedstawiciel, i Twój pracodawca przedstawiacie swoje opinie sądowi, a następnie odpowiadacie na pytania. Sąd podejmie decyzje co do tego, czy Twoja skarga zostaje przyjęta, lub odrzucona, i jakie należy Ci przyznać odszkodowanie. Zwykle kolejność jest taka, że to  najpierw Ty przedstawiasz swoje zeznania. Wyjątkiem tu są skargi związane z niesprawiedliwym zwolnieniem, kiedy to pierwszy zeznaje pracodawca. Jednak jak idzie o kolejność składania zeznań, nie istnieją żadne bezwzględne zasady.  Zeznania Twoje, lub przedstawionego przez Ciebie świadka będą przyjmowane po złożeniu przysięgi lub ślubowania. Jeśli mimo złożenia przysięgi lub ślubowania, okaże się że złożyłeś fałszywe zeznania, możesz zostać oskarżony o krzywoprzysięstwo.

Pozwany, czyli osoba do której występujesz o odszkodowanie, lub jego przedstawiciel:
• mogą zadawać Tobie, lub przedstawionemu przez Ciebie świadkowi pytania, który to proces jest nazywany przesłuchaniem krzyżowym
• będą w następnej kolejności przesłuchiwani, i wtedy to Ty lub Twój przedstawiciel możecie zadawać im pytania krzyżowe

W obu przypadkach, sędzia lub inni członkowie sądu również mogą zadawać pytania. Kiedy już wszystkie dowody zostaną przedstawione, sędzia albo przedstawi swoją decyzję i towarzyszące jej uzasadnienie, lub poinformuje strony, że odpowiednia decyzja i jej uzasadnienie zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Jako że zarówno sędziowie sądu pracy, jak i nie posiadający kompetencji prawniczych pozostali jego członkowie są całkowicie niezależni i nie stanowią agendy rządowej, ich decyzje podejmowane są w sposób bezstronny. Ich osąd oparty jest wyłącznie na prawie, przedstawionych dowodach i argumentacji im towarzyszącej. Podczas rozprawy możesz reprezentować sam siebie, a sąd ma obowiązek wszystkie bardziej zawikłane kwestie Ci odpowiednio naświetlić.


Pokrywanie kosztów pomocy prawnej, oraz koszta rozprawy

W Anglii i Walii nie istnieje możliwość pokrycia kosztów rozpraw przed sądem pracy, natomiast w Szkocji tego rodzaju pomoc jest ograniczona. Jeśli jesteś członkiem związków zawodowych, Twój związek może opłacić za Ciebie pomoc ze strony adwokata. Niektóre rodzaje ubezpieczeń rodzinnych uwzględniają możliwość pokrycia pewnych drobniejszych kosztów rozpraw sądowych. Sprawdź swoją polisę ubezpieczeniową, by uzyskać w tej mierze odpowiednie informacje. Jeśli Twój wniosek do sądu wiąże się z zarzutem dyskryminacji, może się zdarzyć, że jakąś pomoc prawną uzyskasz od Komisji Równości i Praw Człowieka.

Nie tak jak to ma miejsce w innych sądach, sądy pracy nie wymagają od stron pokrycia kosztów rozprawy (w Szkocji nazywanych ‘wydatkami’) o ile nie będziemy mieli do czynienia z jednym z poniższych:
• Sąd uzna, że bądź Ty bądź Twój pracodawca, kierując sprawę do sądu (lub w przypadku pracodawcy, budując swoją obronę) działaliście w sposób lekceważący
• Ty lub Twój pracodawca, lub którykolwiek z występujących przed sądem Waszych przedstawicieli postępowaliście bez odpowiedniej staranności

W tym wypadku, sąd pracy może nakazać którejś ze stron zapłacenie kosztów do wysokości £10,000. W niektórych, bardzo wyjątkowych przypadkach, wysokość kary może być wyższa.

Uzyskiwanie prawnej pomocy od adwokata lub agencji prawniczej – Seek legal advice from a solicitor or advice agency (England and Wales).Jak znaleźć adwokata w Szkocji na stronie internetowej Szkockiego Towarzystwa Prawniczego – Find a solicitor in Scotland on the Law Society of Scotland website. Dowiedz się na temat ‘Pomocy przez Reprezentację (ABWOR) na stronie internetowej Szkockiej Rady Pomocy Prawnej – Find out about ‘Assistance By Way Of Representation’ (ABWOR) on the Scottish Legal Aid Board website. Dane kontaktowe Komisji Równości i Praw Człowieka –  Contact details for the Equality and Human Rights Commission


Co się stanie jeśli wygrasz sprawę

Sąd pracy może zarządzić, by Twój pracodawca był zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie. Jak idzie o oskarżenie o dyskryminację, zwolnienie s pracy, lub kwestie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, wysokość odszkodowania nie podlega żadnym ograniczeniom.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

W przypadku oskarżenia o niesprawiedliwe zwolnienie, odszkodowanie jest skalkulowane w oparciu o:
• odszkodowanie podstawowe, wyliczone na podstawie Twojego wieku i okresu pracy, oraz wysokości płacy tygodniowej
• odszkodowanie kompensacyjne, które obejmuje utratę zarobków, do stałego limitu obliczanego w przedziale rocznym (choć rzadko mamy do czynienia z wypłatą odszkodowania w maksymalnej wysokości)

Dodatkowo jeszcze, sąd pracy może zasądzić dodatkowe odszkodowanie, jeśli sąd nakazał ponowne zatrudnienie pracownika, a pracodawca w sposób uzasadniony odmówił zrealizowania tego zasądzenia. Za nieuzasadnione zwolnienie, lub innego rodzaju złamanie zapisów umowy o pracę, odszkodowanie może osiągnąć wysokość £25,000.

Rekompensata

W przypadku gdy od dnia zdarzenia ubiegałeś się o zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) lub zasiłek dochodowy (Income Support), może Cię obejmować obowiązek rekompensaty.  Owa rekompensata uniemożliwia Ci dwukrotne pobieranie  zasiłku. Oznacza to, że Twój pracodawca całą lub część sumy, o którą ubiegałeś się w ramach wyżej wymienionych zasiłków, będzie musiał odjąć od odszkodowania, które zasądził na Twoją rzecz sąd pracy, i zwrócić ją na konto Jobcentre Plus. Reguła ta stosuje się do odszkodowań najróżniejszego rodzaju. Jeśli stosuje sie ona również w Twoim przypadku, sąd pracy poinformuje Cię o wszystkich szczegółach.

Odszkodowanie

Celem odszkodowania jest zrekompensowanie utraconych przez Ciebie zarobków. Nie istnieje coś takiego jak odszkodowanie za straty moralne, z wyjątkiem spraw związanych z dyskryminacją i niektórymi przypadkami ujawnień w interesie publicznym. Będziesz musiał dowieść przed sądem, że próbowałeś maksymalnie ograniczyć swoje straty, przez na przykład próbę znalezienia innej pracy, lub ubieganie się o zasiłek. Sądy pracy również badają, czy Ty i Twój pracodawca przestrzegaliście przepisów dotyczących dyscyplinarnych i  zażaleniowych procedur, określonych w przedstawionym przez Acas Kodeksie Postępowania. Jeśli okaże się, że nie przestrzegaliście Kodeksu, nie sprawia to, że  ta kwestia automatycznie czyni Was odpowiedzialnymi wobec prawa, jednakże może to sprawić, że sąd pracy zmieni przysługujące Ci odszkodowanie do wysokości 25% w jedną lub drugą stronę, jeśli uzna, że Ty lub Twój pracodawca postępowaliście w pewnym momencie niewłaściwie. Więcej na temat Kodeksu Postępowania Acas, jak również na temat ‘Dyscypliny i zażaleń w pracy’ możesz znaleźć, korzystając z poniższego linka.

Składanie zażalenia w pracy – Raising a grievance at work. Pobierz ‘Kodeks Postępowania Acas odnośnie procedur dyscyplinarnych i zażaleniowych’ – Download ‘Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures’ (PDF, 57K)


Jeśli sprawę przegrasz

Jedyne co Ci pozostaje, i to tylko w bardzo szczególnych okolicznościach, to zwrócenie się do sądu o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy. Istnieje bardzo ściśle ograniczony termin, podczas którego możesz złożyć tego typu wniosek. Możesz również rozważyć zwrócenie się do sądu apelacyjnego (Employment Appeal Tribunal – EAT) o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy na takiej oto podstawie, że sąd pracy popełnił błąd w interpretowaniu prawa.

Decyzje sądu pracy – apelacje i decyzje – Employment Tribunal decisions – reviews and appeals


Jeśli nie stawisz się przed sądem

Zwykle będzie się od Ciebie wymagać, byś pojawił się przed sądem i złożył zeznania odnośnie Twojej sprawy. Może się jednak zdarzyć, że sąd zdecyduje wydać wyrok pod Twoją nieobecność. Jednakże, jeśli nie będzie Cię na rozprawie, Twoja sytuacja ulegnie bardzo poważnemu pogorszeniu. Może się zdarzyć, że sąd w ten sposób nie będzie w stanie poznać wszystkich argumentów, jakie byłyby ważne dla Twojej sprawy. Jeśli, bez względu na powód, nie zdecydujesz się pojawić na rozprawie, musisz poinformować sąd, że zgadzasz się, by Twoja sprawa została rozpatrzona pod Twoją nieobecność.


Sądy w Irlandii Północnej

Jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej i bierzesz udział w sporze związanym z Twoim zatrudnieniem, będziesz musiał skontaktować się z Biurem Sądów Przemysłowych oraz Trybunałem Uczciwego Zatrudnienia (Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal – OITFET)

Biuro Sądów Przemysłowych oraz Trybunał Uczciwego Zatrudnienia – Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal (OITFET)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: Krzysztof Osiejuk 29.09.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Rozprawa w sądzie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL