Praca w UK

Warunki umowy

Warunki zawarte w umowie o pracę opisują wzajemne zobowiązania pomiędzy Tobą i Twoim pracodawcą. Istnieje wiele różnych warunków zatrudnienia i nie wszystkie z nich muszą być zawarte w umowie o pracę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Źródła warunków umowy

Warunki umowy mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Na przykład mogą one występować:
• w ramach ustnych uzgodnień
• w formie umowy pisemnej lub w podobnym dokumencie
• w wytycznych dla pracowników lub na tablicy informacyjnej w miejscu pracy
• w ofercie pracy złożonej przez pracodawcę na piśmie
• w obowiązujących przepisach prawa; np. to, że pracodawca musi zapewnić pracownikom minimalną stawkę wynagrodzenia
• w układach zbiorowych pracy (patrz poniżej)
• w formie warunków domniemanych (patrz poniżej)

Jeśli treść umowy o pracę wzbudza Twoje wątpliwości lub nie jest do końca zrozumiała, poproś pracodawcę o wyjaśnienie. Z umowy powinno jasno wynikać, które z zawartych w niej postanowień są prawnie wiążące, a które nie. Prawnie wiążące elementy umowy to warunki (terms). Jeżeli Ty bądź pracodawca złamiecie któryś z warunków umowy, druga strona ma prawo złożyć pozew o naruszenie umowy (breach of contract).

Naruszenie umowy – Breach of contract


Układ zbiorowy pracy

Pracodawcy mogą czasem zawierać porozumienia ze związkami zawodowymi (trade union) lub związkami pracowników (staff association). Negocjacje te to tzw. „zbiorowe umowy“ (collective agreements) i są one odpowiednikiem polskich układów zbiorowych pracy. Twoja umowa o pracę powinna w jasny sposób określać, jaki rodzaj porozumień może wpłynąć na Twoją sytuację oraz kto ma prawo prowadzić negocjacje w Twoim imieniu. Warunki ustalone w ramach układu zbiorowego pracy mogą Cię dotyczyć, nawet jeśli nie należysz do związku zawodowego lub związku pracowników.

Związki zawodowe: wprowadzenie – Związki zawodowe – wstęp


Domniemane warunki umowy

Warunki domniemane (implied terms) nie są nigdzie zapisane, ale mimo to uznaje się je za obowiązujące. Jeżeli istnieje obszar, w którym brak precyzyjnych ustaleń między Tobą i pracodawcą, może on być regulowany przez warunki domniemane. Domniemane warunki pełnią wiele różnych funkcji.

1) Warunki niezbędne w celu funkcjonowania umowy

Domniemane warunki mogą być niezbędne, aby umowa mogła funkcjonować. Jednym z takich warunków jest „zasada wzajemnego zaufania“ (duty of mutual trust and confidence). Zgodnie z tą zasadą zarówno Ty i pracodawca we wzajemnych stosunkach zakładacie, że duga strona postępuje w sposób godny i uczciwy. Na przykład pracodawca ufa, że nie zniszczysz własności firmy, a Ty ufasz, że pracodawca nie będzie Cię dręczył.

2) Warunki oczywiste lub przyjęte z założenia

Niektóre warunki są uznane za tak oczywiste, że nie uznaje się za konieczne ich zawarcia na piśmie, lub po prostu zakłada się, że istnieją. Przykład może stanowić część umowy, określająca zasady wypłaty zasiłku chorobowego, nieprecyzująca przez jaki okres będzie on wypłacany. W takim wypadku zakłada się, że zasiłek taki nie będzie wypłacany w nieskończoność.

3) Warunki domniemane w związku z przyjętym zwyczajem lub praktyką

Warunki te są charakterystyczne dla danego pracodawcy lub rodzaju wykonywanej pracy. Są to warunki i zasady, które nigdy nie zostały jasno uzgodnione, jednak z czasem stały się częścią umowy. Przykładem może być bonus bożonarodzeniowy wypłacany każdego roku lub wcześniejsze kończenie pracy w określonym dniu. Jeśli zasady praktykowane w firmie staną się częścią Twojej umowy, zobowiązuje to pracodawcę do ich przestrzegania i zazwyczaj nie będzie on mógł ich zmienić bez Twojej zgody.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czasami bardzo trudne może być ustalenie, czy dana praktyka stała się już częścią umowy. Nie istnieje wyznaczony okres czasu, po którym stosowana zasada jest ostatecznie uznawana za obowiązującą. Między innymi zależeć to będzie od:
• konsekwencji i powagi, z jaką dana praktyka była stosowana (czy pracodawca postępował tak, jakby miał wybór w danej kwestii?)
• niezmienności stosowanych praktyk (czy pracodawca postępował nieco inaczej za każdym razem?)
• okresu, przez jaki dana zasada była stosowana

Wprowadzenie zmian do umowy – Zmiany w umowie


Czy pracodawca może zmienić umowę?

Przeważnie wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie o pracę może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Twoją i pracodawcy.

Wprowadzenie zmian do umowy – Zmiany w umowie


Zmiany u pracodawcy

Jeśli Twój pracodawca został wykupiony przez inną firmę lub przeniósł działalność w inne miejsce, obowiązujące Cię zasady i warunki zatrudnienia nie powinny ulec zmianie. Nowy właściciel powinien jednak dostarczyć Ci nowy opis warunków pracy we własnym imieniu.

Przeniesienie siedziby pracodawcy – Przeniesienie siedziby pracodawcy. Twoje prawa w przypadku niewypłacalnego pracodawcy – Twoje prawa w przypadku niewypłacalnego pracodawcy


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 17.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Warunki umowy”

  1. lukasz serek pisze:

    przez 5 miesiedzy nie dostalem umowy do podpisania co mam robic


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Warunki umowy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL