Praca w UK

Obliczanie krajowej płacy minimalnej

Zarobki niemalże wszystkich pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Aby sprawdzić, czy Twoje zarobki spełniają ten warunek, musisz wiedzieć za jaki okres wypłacane jest Twoje wynagrodzenie i jaką jego część powinieneś wziąć pod uwagę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jak sprawdzić, ile zarabiasz

Twoja średnia stawka godzinowa musi wynosić przynajmniej tyle co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage). Średnie wynagrodzenie oblicza się w określonym czasie, zwanym okresem referencyjnym (pay reference period). Żeby sprawdzić, czy Twoja płaca jest na odpowiednim poziomie, musisz wiedzieć co się do niej wlicza. Musisz także wiedzieć, za które godziny przysługuje Ci wynagrodzenie. Będzie to zależało od tego, do której z grup (wydzielonych dla potrzeb krajowej płacy minimalnej) się zaliczasz. Dostępne kategorie to:
• praca opłacana za godzinę (time work)
• stała pensja (salaried hours)
• praca na akord (piece lub output work)
• nienormowany system pracy (unmeasured work)

Obliczanie krajowej płacy minimalnej: wynagrodzenie stałe lub godzinowe – Obliczanie krajowej płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe. Obliczanie krajowej płacy minimalnej: praca na akord – Obliczanie krajowej płacy minimalnej – praca na akord. Obliczanie krajowej płacy minimalnej: nienormowane zatrudnienie – Calculating the National Minimum Wage: unmeasured work


Okres referencyjny

Jest to zazwyczaj okres, za który otrzymujesz wynagrodzenie. Jeśli otrzymujesz wypłatę co tydzień, będzie to jeden tydzień, w przypadku comiesięcznych wypłat – jeden miesiąc. Średnia stawka Twojego wynagrodzenia w każdym z tych okresów musi wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna. Według przepisów okres referencyjny nie może wynosić więcej niż miesiąc. Jeśli pracodawca płaci Ci w większych odstępach czasu (np. co kwartał), średnia stawka wynagrodzenia za każdy miesiąc danego kwartału musi być równa lub wyższa od minimalnej krajowej. Kiedy starasz się dociec, czy Twoje wynagrodzenie jest odpowiednio wysokie, pamiętaj, że może ono wynosić więcej, niż rzeczywista wypłata otrzymana w danym okresie referencyjnym. Zalicza się do niego także to, co zarobiłeś w danym okresie, nawet jeśli kwota ta zostanie Ci wypłacona dopiero w następnym dniu wypłaty. Na przykład, jeśli pobierasz pensję miesięczną i przepracowałeś kilka dodatkowych godzin pod koniec lipca, możliwe, że wynagrodzenie za te nadgodziny otrzymasz dopiero w sierpniu. Mimo to, należność za te nadgodziny zalicza się do wynagrodzenia za lipiec.


NMW pay

Twoje wynagrodzenie, które powinno spełniać warunki dotyczące krajowej płacy minimalnej to tzw. NMW pay. Pod uwagę brana jest jego wysokość brutto (przed odprowadzeniem podatku i składek na ubezpieczenie). Składa się ono z Twojej podstawowej wypłaty, którą otrzymujesz za wykonywaną pracę, ale zalicza się do niego także inne elementy, takie jak np. prowizje od sprzedaży, nagrody za produktywność i inne dodatki, które możesz otrzymać za dobrze wykonywaną pracę.


Kwoty, które nie są uwzględniane

Są także pewne kwoty, które nie powinny być uwzględniane. Zanim stwierdzisz, czy otrzymujesz minimalną stawkę, powinieneś odliczyć je od swojego wynagrodzenia. Kwoty te to:
• pożyczki
• zaliczki na poczet przyszłej wypłaty
• emerytura
• jednorazowa odprawa emerytalna
• odprawa w przypadku zwolnienia
• nagrody za pomysły i sugestie (staff suggestion schemes)
• wszelkie dodatki (premium element – czyli kwoty płacone powyżej podstawowej stawki wynagrodzenia) za pracę w nietypowych godzinach, np. zostawanie po pracy lub praca w święta państwowe
• dodatki do wynagrodzenia, np. z tytułu pracy w niesprzyjających godzinach, w określonym miejscu (np. dodatek na pokrycie kosztów utrzymania w Londynie – London Weighting), w niebezpiecznych warunkach, „na zawołanie“ lub za wykonywanie dodatkowych obowiązków, wykraczających poza Twoje zwykłe kompetencje.
• napiwki, gratyfikacje, dodatkowe wynagrodzenie za usługi i zastępstwa (do 1 października 2009 wliczały się one do podstawy wynagrodzenia, pod warunkiem, że pracodawca wypłacał je jako część wynagrodzenia; teraz nie są uwzględniane, bez względu na to, w jaki sposób są wypłacane)


Odliczenia na rzecz pracodawcy

Niektóre potrącenia i płatności mogą być odliczone od Twojego podstawowego wynagrodzenia (NMW pay), inne nie. Pamiętaj jednak, że pracodawca nie może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia, ani żądać od Ciebie jakichkolwiek wpłat, jeśli nie spełni określonych warunków.

Odliczenia od wynagrodzenia – Odliczenia od wynagrodzenia


Odliczenia, które nie zmniejszą stawki NMW pay

Niektóre odliczenia od wypłaty a także należności wobec pracodawcy nie będą uwzględniane przy obliczaniu wysokości Twojego wynagrodzenia, mającego spełniać warunki minimalnej płacy krajowej. Jeśli więc zarabiasz £6.00 za godzinę pracy, a tego typu odliczenia i należności obniżają tą stawkę do £5.00, wymagania dotyczące płacy minimalnej musi spełniać kwota £6.00, nie zaś £5.00 .

Potrącenia i należności nieuwzględniane w przypadku obliczania podstawowego wynagrodzenia, które musi spełniać warunki płacy minimalnej, to:
• kary za działanie na szkodę pracodawcy (misconduct) – pod warunkiem, że są one uwzględnione w Twojej umowie o pracę
• spłata otrzymanej wcześniej zaliczki wynagrodzenia
• spłata przypadkowo wypłaconej nadwyżki wynagrodzenia
• koszt udziałów w firmie lub akcji, które postanowiłeś nabyć
• kwoty dobrowolnie potrącane z Twojej pensji (np. składki emerytalne lub związkowe), pod warunkiem, że nie są one wymagane w ramach Twojego zatrudnienia i nie są przeznaczone wyłącznie na korzyść i użytek pracodawcy
• płatności na rzecz pracodawcy w zamian za usługi lub produkty, np. jeśli zdecydujesz się przeznaczyć część swojego wynagrodzenia na posiłki w stołówce zakładowej


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Odliczenia, które zmniejszają stawkę NMW pay

Niektóre odliczenia od wypłaty oraz należności wobec pracodawcy są uwzględniane przy obliczaniu wysokości Twojego wynagrodzenia mającego spełniać warunki minimalnej płacy krajowej. Możesz np. zarabiać £7.00 za godzinę, a wymienione poniżej potrącenia obniżają tą stawkę do £5.00. W takim wypadku to £5.00, a nie £7.00, musi znajdować się na poziomie równym lub wyższym od krajowej płacy minimalnej.

Potrącenia i należności uwzględniane w przypadku obliczania podstawowego wynagrodzenia, które musi spełniać warunki płacy minimalnej, to:
• zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną przez Ciebie pracą, np. na zakup narzędzi lub uniformu
• zwrot wydatków służbowych, takich jak np. koszty podróży
• potrącenia na pokrycie kosztów poniesionych przez pracodawcę, np. na zakup Twoich narzędzi lub uniformu
• potrącenia czynione przez pracodawcę na własny użytek lub dla własnej korzyści na pokrycie kosztów udostępnianych przez niego produktów i usług, takich jak np. transport do/z pracy, bez względu na to, czy masz możliwość korzystania z tych produktów i usług

Pracodawca nie musi zyskiwać na potrąceniu, żeby mogło one być uznane jako jego własny użytek i korzyść. Jeśli na przykład pracodawca zapewnia transport, ponosząc z tego tytułu stratę, wszelkie potrącenia od wynagrodzenia pracowników pomogą mu tę stratę zmniejszyć. To obniżenie z kolei stanowi „użytek i korzyść“ pracodawcy z tytułu poczynionych odliczeń.


Wynagrodzenie rzeczowe a płaca minimalna

Wynagrodzenie rzeczowe (benefits in kind) to wszelkie dodatkowe świadczenia, które pracodawca może Ci zaoferować poza wypłatą. Nie istnieją przepisy zabraniające pracodawcom oferowania tego rodzaju wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że – poza ustaloną kwotą za zakwaterowanie – równowartość tych świadczeń rzeczowych nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu stawki mającej spełniać warunki krajowej płacy minimalnej. Świadczenia rzeczowe, które nie będą uwzględniane w tych obliczeniach, to na przykład:
• posiłki
• paliwo
• samochód
• wkład pracodawcy w Twój fundusz emerytalny
• pomoc w przeprowadzce
• ubezpieczenie zdrowotne
• kupony obiadowe
• kupony na opiekę nad dzieckiem

Obliczanie krajowej płacy minimalnej: gdy pracodawca zapewnia zakwaterowanie – Obliczanie krajowej płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem


Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń

Pomoc i porady w sprawach związanych z krajową płacą minimalną (Pay and Work Rights Helpline): 0800 917 2368

Dane kontaktowe Infolinii – Helpline contact details


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie krajowej płacy minimalnej”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL