Praca w UK

Niesłuszne zwolnienie

Jeśli uważasz zwolnienie Cię przez pracodawcę za niesprawiedliwe, czy to ze względu na podany powód zwolnienia, czy na zastosowaną procedurę, możliwe, że spotkało Cię niesłuszne zwolnienie i przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Sądu Pracy (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w przypadku Irlandii Północnej)


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!


Czym jest niesłuszne zwolnienie

Istnieje kilka sytuacji, w przypadku których Twoje zwolnienie może zostać uznane za niesłuszne:
• Twój pracodawca nie przedstawił sprawiedliwego powodu Twojego zwolnienia (na przykład, gdy nie można było nic zarzucić temu, w jaki sposób wykonywałeś swoją pracę)
• Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie niezgodnie z właściwym procesem zwalniania z pracy (na przykład, gdy nie realizował procedur obowiązujących w danej firmie przy wręczaniu wypowiedzenia)
• zostałaś zwolniona z pracy w sposób automatycznie niesłuszny (na przykład w sytuacji, gdy chciałaś skorzystać z urlopu macierzyńskiego)

Słuszne powody zwolnienia – Słuszne powody zwolnienia


Zwolnienie niesłuszne automatycznie

Istnieje szereg powodów zwolnienia z pracy, które są uważane za niesłuszne w sposób automatyczny. Jeśli zostaniesz zwolniony z pracy skutkiem którejkolwiek z wymienionych przyczyn, powinieneś mieć możliwość złożenia skargi do Sądu Pracy o niesłuszne zwolnienie z pracy. Jeśli Twój pracodawca zwolni Cię z pracy za to, że korzystałeś, lub zaledwie próbowałeś skorzystać z jednego ze swoich statutowych (zgodnych z prawem) uprawnień pracowniczych, zostaniesz uznany za zwolnionego niesłusznie w sposób automatyczny. Statutowe prawa pracownicze, które Ci przysługują, to prawo do:
• pisemnego przedstawienia Ci poszczególnych obowiązków pracowniczych
• szczegółowej informacji dotyczącej płacy
• minimalnego okresu wypowiedzenia
• urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego
• czasu wolnego na  badanie prenatalne
• urlopu rodzicielskiego
• wolnego czasu na opiekę nad osobami będącymi na Twoim utrzymaniu
• złożenia prośby o elastyczny czas pracy
• bycia niedyskryminowanym ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, religię, lub przekonania, orientację seksualną, lub wiek
• gwarantowanej pensji w sytuacji, gdy brakuje dla Ciebie pracy
• wolnego czasu na obowiązki publiczne (na przykład uczestnictwo w ławie przysięgłych)
• ochrony przed niezgodną z prawem redukcją pensji
• wynagrodzenia za okres spędzony na zwolnieniu lekarskim
• odmowy pracy sprzedawcy w niedzielę
• usprawiedliwionego z punktu widzenia interesu publicznego informowania o  sprawach niejawnych, lub o łamaniu prawa

Zwolnienia przeprowadzane przed, w trakcie, lub po przeniesieniu firmy

Jeśli firma, dla której pracujesz została przeniesiona pod inny zarząd, lub przejęta przez inną firmę, Twoje prawa mogą być chronione na podstawie specjalnych przepisów określanych jako Transfer of Undertakings (TUPE). Jeśli Twoje prawa są chronione, a zostałeś zwolniony z pracy przez swojego dotychczasowego, lub przez nowego pracodawcę z powodu transferu, lub z jakiegokolwiek związanego z transferem powodu, Twoje zwolnienie zostanie uznane za niesłuszne w sposób automatyczny.  Jedynym wyjątkiem dla tej reguły jest sytuacja, w której Twój pracodawca jest w stanie dowieść, że zwolnienie zostało spowodowane przyczynami ekonomicznymi, technicznymi, lub organizacyjnymi.

Niesprawiedliwe wytypowanie do planowanego zwolnienia

Zwolnienie planowane jest rodzajem zwolnienia z pracy. Jeśli powód, dla którego zostałeś wytypowany do zwolnienia jest niesprawiedliwy, zostaniesz uznany za osobę zwolnioną w sposób niesłuszny.

Zwolnienie z pracy ze względu na ciążę, lub prawa macierzyńskie

Jeśli jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy w sposób sprawiedliwy:
• z jakiegokolwiek związanego z Twoją ciążą powodu
• jeśli urodziłaś dziecko, a otrzymałaś wypowiedzenie w trakcie swojego normalnego urlopu macierzyńskiego, lub wychowawczego
• jeśli wzięłaś, lub zamierzałaś wziąć urlop macierzyński, lub wychowawczy
• jeśli miałaś kłopoty zdrowotne, które oznaczać mogły, że nie będziesz mogła wykonywać swojej pracy, lub wiązały się z niemożnością wykonywania pracy
• jeśli w czasie swojego urlopu macierzyńskiego utrzymywałaś kontakt, lub nie byłaś w stanie utrzymywać kontaktu, ze swoim pracodawcą

Również stanowiłoby niesłuszne zwolnienie Cię z pracy, gdyby Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy za to, że wróciłaś do pracy po urlopie macierzyńskim zbyt późno, a przyczyną spóźnienia było to, że Twój pracodawca:
• nie poinformował Cię we właściwy sposób, kiedy kończy się Twój urlop macierzyński
• nie uprzedził Cię w terminie 28 dni o tym, że Twój urlop się kończy, a Twój powrót do pracy był dla Ciebie trudny ze względów praktycznych

Zwolnienie z pracy związane z  dyscyplinarnymi, lub zażaleniowymi przesłuchaniami

Masz prawo do tego, by podczas przesłuchań dyscyplinarnych lub zażaleniowych towarzyszył Ci przedstawiciel związku zawodowego, lub któryś z Twoich kolegów. Masz także prawo do rozsądnego w czasie przesunięcia przesłuchania, jeśli przedstawiciel związku, lub kolega nie są w stanie w konkretnym dniu stawić się na przesłuchanie. Jeśli Twoje zwolnienie z pracy spowodowane było tym, że próbowałeś skorzystać z tych swoich praw, lub tym, że sam towarzyszyłeś w przesłuchaniu swojemu koledze, zwolnienie Twoje traktowane jest jako niesłuszne w sposób automatyczny. Zasada ta stosuje się zarówno do zatrudnionych, jak i do innych pracowników (na przykład do pracowników agencji).

Zwolnienie z pracy związane z Twoim czasem pracy

Zwykle przysługuje Ci prawo do płatnego urlopu, przerwy na wypoczynek, jak również do ograniczonej liczby średniego czasu pracy, którego może od Ciebie wymagać Twój pracodawca z skali tygodniowej. Nie możesz być sprawiedliwie zwolniony, jeśli odmówisz:
• łamania Twoich praw dotyczących czasu pracy, nawet jeśli oznaczać to będzie niepodporządkowanie się  służbowemu poleceniu
• rezygnacji z któregokolwiek z Twoich praw dotyczących czasu pracy
• podpisania zakładowego porozumienia, które mogłoby naruszać Twoje prawa związane z czasem pracy

Zwolnienie z pracy związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu, lub na czas określony

Jako osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu, lub na czas określony, nie powinieneś być traktowany w gorszy sposób, niż osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin, lub na czas nieokreślony (na przykład, masz prawo do tych samych praw pracowniczych, lub korzyści pracowniczych, lub ich ekwiwalentu). Nie możesz zostać też zwolniony z pracy w sposób sprawiedliwy, ponieważ:
• jesteś zatrudniony na niepełny etat
• złożyłeś skargę na nierówne traktowanie w stosunku do innych pracowników
• występowałeś w roli świadka, lub brałeś udział w skardze wniesionej przez innego pracownika
• Twój pracodawca uznał, że zamierzałeś zrobić jedną z tych rzeczy

Zwolnienie z pracy w związku z działalnością związkową

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy z przyczyn wynikających z Twojego członkostwa w związku zawodowym, oraz ze związanych z nim kwestii finansowych, oznaczać to będzie zwolnienie niesłuszne w sposób automatyczny. Obejmuje to zwolnienie za:
• decyzję wstąpienia, lub nie wstępowania do związku zawodowego, lub niezależnej organizacji pracowniczej, lub brania udziału w ich działalności i korzystania z ich usług
• odmowę rezygnacji ze swoich praw na rzecz porozumienia zbiorowego
• sprzeciw, lub odmowę opłacenia członkostwa w związku
• wspieranie, lub brak wsparcia dla jakiejkolwiek formy działalności związku zawodowego na terenie zakładu pracy
• zwrócenie się do pracodawcy o zaprzestanie przekazywania części składek związkowych na fundusz polityczny związku
• sprzeciw wobec przekazywania nieautoryzowanej, lub nadmiernej części Twoich zarobków na składki związkowe

Zwolnienie z pracy w trakcie związkowego protestu

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy w związku ze swoim udziałem w akcji protestacyjnej, trwającej nie dłużej niż 12 tygodni, Twoje zwolnienie będzie traktowane jako niesłuszne w sposób automatyczny. Jeśli protest trwa dłużej, niż 12 tygodni, ponieważ Twój pracodawca nie podjął odpowiednich kroków na rzecz rozwiązania sporu, jesteś również chroniony przed niesłusznym zwolnieniem z pracy. Jeśli bierzesz udział w niezgodnej z prawem akcji protestacyjnej, wówczas Twój pracodawca ma możliwość zwolnienia Cię z pracy w sposób sprawiedliwy, z tym tylko zastrzeżeniem, że czyniąc to, nie będzie Cię traktował inaczej, niż pozostałych pracowników, którzy podobnie jak Ty brali udział w niezgodnej z prawem akcji.

Zwolnienie z pracy związane z ustawowo gwarantowaną płacą minimalną (NMW)

Nie możesz zostać zwolniony z pracy w sposób sprawiedliwy za to, że:
• kwalifikujesz się, lub masz zostać zakwalifikowany do otrzymywania ustawowo gwarantowanej płacy minimalnej
• upominasz się o swoje prawo do otrzymywania ustawowo gwarantowanej płacy minimalnej
• informujesz odpowiednie organa o tym, że Twój pracodawca nie płaci Ci ustawowo gwarantowanej minimalnej pensji

Zwolnienie związane z Twoją działalnością jako powiernika zakładowego programu emerytalnego

Jeśli jesteś powiernikiem zakładowego programu emerytalnego, masz prawo do rozsądnej ilości wolnego czasu w trakcie swoich godzin pracy na wykonywanie swoich obowiązków. Nie możesz zostać zwolniony z pracy w sposób sprawiedliwy za wykonywanie, lub zamiar wykonywania tego typu obowiązków.

Zwolnienie z pracy za podejmowanie działalności na rzecz zdrowia lub bezpieczeństwa

Zostaniesz uznany za zwolniony z pracy w sposób niesłuszny, jeśli Twoje zwolnienie zostało spowodowane:
• wykonywaniem, lub próbą wykonywania jakichkolwiek działań związanych z Twoją funkcją, jako przedstawiciela do spraw zdrowia i bezpieczeństwa, w celu zredukowania zagrożeń na tym polu
• wykonywanie, lub próbę wykonywania zadań, jako działacza, lub jako uznanego przez pracodawcę przedstawiciela do spraw zdrowia i bezpieczeństwa, lub członka komitetu
• informowanie swojego pracodawcy o problemach  związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem na terenie zakładu pracy
• odejście, namawianie do odejścia, lub odmowę powrotu na teren zakładu pracy (lub jakiejkolwiek zagrożonej jego części), jeśli stwierdziłeś poważne i nie do uniknięcia zagrożenie, któremu nie jesteś w stanie zapobiec
• podjęcie, lub próbę podjęcia odpowiednich kroków, w celu uchronienia siebie, lub innych osób przed poważnym i nieuniknionym zagrożeniem

Zwolnienie z pracy związane z działalnością w charakterze przedstawiciela załogi

Nie możesz zostać zwolniony z pracy w sposób sprawiedliwy za to, że będąc przedstawicielem załogi (lub planując zostać przedstawicielem załogi), prowadziłeś ze swoim pracodawcą konsultacje w sprawie:
• planowanych zwolnień
• transferu firmy

Nie możesz zostać zwolniony w sposób sprawiedliwy za to, że jesteś, lub wykonujesz swoje obowiązki, jako:
• przedstawiciel Europejskiej Rady Pracowniczej
• członek specjalnego ciała negocjacyjnego
• przedstawiciel do spraw informacji i konsultacji

Zwolnienie z pracy związane z kredytami podatkowymi

Zostaniesz uznany z zwolnionego z pracy w sposób niesłuszny, jeśli Twoje zwolnienie było wynikiem tego, że:
•  przysługuje Ci, będzie przysługiwał, lub może przysługiwać kredyt podatkowy
•  próbowałeś wyegzekwować swoje prawo do otrzymywania kredytu podatkowego
•  Twój pracodawca, w rezultacie tego, że starałeś się wyegzekwować swoje prawa, został w jakikolwiek sposób ukarany

Ochrona pracownicza podczas transferów lub przejęć – Employment protection during business transfers and takeovers. Planowane zwolnienia i odejście z pracy – Zwolnienia. Problemy w pracy – Problemy w pracy. Godziny pracy – Godziny pracy. Praca w niepełnym wymiarze godzin – Praca w niepełnym wymiarze godzin. Związki zawodowe – Związki zawodowe. Akcje protestacyjne – Akcje protestacyjne. Ustawowo gwarantowana płaca minimalna – Płaca minimalna. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy –  Health and safety at work


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 03.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

5 komentarzy do “Niesłuszne zwolnienie”

 1. Tomasz pisze:

  Witam, zostawiłem zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym gdyż miałem wypadek w pracy i przebywam na zwolnieniu lekarskim od 15/01/18 pracowałem w tej firmie od ok. 5 lat,powodem jest niby nie uzasadnione przebywanie na zwolnieniu lekarskim? Nonsens! Gdzie mogę uzyskać pomocy w tej sprawie? I co mogę zrobić? Od tylu lat jestem dopiero 2 raz na chorobowym a przyczyna tego jest uzasadniona jak najbardziej i to przez lekarza! Zwolniono mnie mimo tego że jestem na zwolnieniu lekarskim?! Proszę o pomoc.

 2. wiola pisze:

  zostalam zwolniona z pracy za reklame na fcbooku swojego mobile hairdressingu,tym zlamalam ponoc regulamin umowy z pracodawca,czy da sie cos w tej sprawie zrobic,czekam na rozmowe po pierwszej rozmowie bo apelowalam o ponowne rozpatrzenie sprawy poniewaz nie zgadzam sie z tym wyrokiem.nigdy nie zarabialam na lewo ,bylam loyalna firme i tylko po to zeby sprawdzic rynek wyslalam to ogloszenie i mialam pecha ze w tej samej grupie sprzeddajacej na fcbooku byla managerka z tej samej firmy ktora pracowala w innym miescie ale znala mnie bo robila za mnie covery w moim salonie. prosze o porade co robic w tej sprawie,nawet jesli moglabym sie zapisac do zwiazkow i miec jakas osobe do pomocy na piatek 13 tego miesiaca byloby swietnie.
  z gory dziex za odp jesli taka uzyskam

 3. grzes pisze:

  witam pracowalem na lini produkcyjnej i wszyscy cos bralismy do domu a tylko mnie zwolnili czy to jest zgodne z prawem chociasz na nagraniu nie widac jak bym cos bral a innych widzc

 4. bozenna pisze:

  Witam,Mam pytanie czy pracodawca może mnie zwolnić z pracy po zwolnieniu lekarskim ? Opowiem w skrócie, Zlamałam rekę w pracy z tego powodu staram sie o doszkodowanie.Pracodawca nie przyjmie mnie do pracy po skończeniu zwolnienia dlatego ,że ubiegam sie o odszkodowanie z jego ubespieczenia, W tej firmie pracowałam 5 lat bez zastrzeżeń ,pozdrawiam Bozenna

 5. Grzegorz pisze:

  Witam,chciałem opisać swoja sytuacje po której mnie zwolnili z pracy.2 Września zacząłem prace w miejscowości Stornoway w firmie przedsiębiorstwa rybnego ( łososia ) ” The Scottish Salomon Company”Moja praca polegała na układaniu i segregowaniu pudełek z ryba (ponad 20 kilowych) i układaniu ich na palety i wywiezieniu do lodówki.Miejsca pracy w fabryce podzielone sa na działy w ktorych moga przebywac wyznaczone osoby.Podczas wykonywania swoich obowiazków gdzie byl nawal pracy przyszedl szkot i robil glupie zarty i kazal mi sie pospieszyc uzywajac slow “faster.faster” i po polsku szybciej,szybciej po kilkukrotnym zwroceniu uwagi zeby wrocil do swoje pracy nie zareagowal na to.Podczas wywozu palaciakiem ponadpotonowej palety z ryba zatrzymal mi ja.Nagle zatrzymanie palety spowodowalo wyrwanie wozka z reki i nadwyrezenie jej.Cala ta sytulacja spowodowala ze bardzo sie zdenerwowalem i wykonalem gest spluciecia.Ja wrocilem do swoje pracy a on poszedl sie poskarżyć do przelozonego.Cala sprawe bylem wyjasnic u wyzszych przelozonych,jednak to nie poskutkowalo i zwolnili mnie dyscyplinarnie a z tego co wiem w obocem prowokatora nie wyciagnieto wnioskow i pracuje dalej.W zwiazku zaistniala sytulacja moj ojciec pracujacy tam pare lat nie widzac szans za zalagodzenie problemu zwolnil sie.Nadmieniam ze tym zakladzie pracowalismy kilkukrotnie , w stosunku do nas nie bylo zadnych problemow a swoje obowiazki wykonywalismy wzorowo.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Niesłuszne zwolnienie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL