Praca w UK

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym przysługują te same prawa w miejscu pracy, co pozostałym pracownikom. Istnieją jednak także prawa przysługujące wyłącznie osobom niepełnosprawnym, określone w ustawie o równym traktowaniu z 2010 roku (Equality Act 2010). Dowiedz się więcej o przysługujących Ci prawach i powyższej ustawie.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Pracodawcy a Ustawa o Równouprawnieniu z roku 2010

Wedle zapisów Ustawy o Równouprawnieniu z roku 2010 jakakolwiek dyskryminacja wobec osób niepełnosprawnych jest niezgodna z prawem. Część wspomnianej ustawy dotycząca osób niepełnosprawnych obejmuje:
• kwestionariusze aplikacyjne
• rozmowy kwalifikacyjne
• egzaminy kwalifikacyjne oraz diagnostyczne
• oferty pracy
• warunki zatrudnienia włącznie z płacą
• możliwości awansu, przeniesienia oraz szkoleń
• gwarantowane przez zakład pracy dodatki, takie jak prawo do wypoczynku oraz dostęp do punktów rekreacyjnych
• zwolnienia i redukcje
• procedury dyscyplinarne i składanie zażaleń

Pracodawca zobowiązany jest również do wprowadzenia odpowiednich zmian w treści formularzy aplikacyjnych, w formule rozmów kwalifikacyjnych i w samym charakterze pracy, w taki sposób, byś, będąc osobą niepełnosprawną, nie był dyskryminowany.  Obowiązek ten nosi nazwę ‘rozsądnego dostosowania’.

Według zapisów Ustawy o Równouprawnieniu z 2010 roku, pracodawca nie ma prawa:
• traktować pracownika niepełnosprawnego gorzej z tego tylko powodu, że osoba ta cierpi na niepełnosprawność – tego typu postępowanie nosi nazwę ‘ dyskryminacji bezpośredniej’.
• dyskryminować niepełnosprawnego pracownika w sposób pośredni, o ile nie jest przy tym w stanie wykazać się w swoim postępowaniu uczciwym i rozsądnym powodem
• dyskryminować w sposób bezpośredni, lub szykanować pracownika z tego powodu, że jest on związany z osobą niepełnosprawną
• dyskryminować w sposób bezpośredni, lub szykanować pracownika z tego powodu, że jest on błędnie uważany za osobę niepełnosprawną
• prześladować kogokolwiek

Z przypadkiem prześladowania możemy mieć do czynienia, jeśli dana osoba podjęła, lub zamierza podjąć określone czynności, powołując się na przepisy Ustawy o Równouprawnieniu. Pragnie na przykład złożyć zażalenie, lub wnieść skargę do Sądu Pracy, lub Sądu Powszechnego. Może też się zdarzyć, że ktoś udzielił pomocy osobie dyskryminowanej, czy to przy składaniu zażalenia, czy przy podjęciu innej czynności, i przez to ma kłopoty. Twój pracodawca nie ma prawa traktować gorzej osoby niepełnosprawnej ze względu na sytuację wynikającą w jakikolwiek sposób ze wspomnianej niepełnosprawności. Jedynym usprawiedliwieniem dla tego rodzaju postępowania jest przedstawienie uczciwego i rozsądnego powodu. Należy jednak tu zastrzec, że aby doszło do tej formy dyskryminacji, pracodawca musi mieć świadomość, lub można od niego wymagać, by tego typu świadomość posiadał, że osoba z którą ma do czynienia jest faktycznie niepełnosprawna.

Powyższe zapisy nie odnoszą się jedynie do sytuacji wynikających z umowy o pracę. Ustawa o Równouprawnieniu obejmuje wszystkie inne formy zatrudnienia, takie jak udział w spółkach, pracę na umowę-zlecenie, lub pracę na stanowisku menadżera.


Rozsądne dostosowanie w miejscu pracy

Według zapisów wynikających z Ustawy o Równouprawnieniu z roku 2010 zobowiązany jest  wprowadzić rozsądne zmiany w zasadach organizacji zatrudnienia, z uwagi na osoby niepełnosprawne, które albo ubiegają się o pracę, albo już są zatrudnione. Zmiany te noszą nazwę ‘rozsądnego dostosowania’.  Wszystkie te zmiany mają na celu stworzenie takiej sytuacji, by osoba niepełnosprawna niejako z automatu nie była stawiana w sytuacji gorszej w stosunku do innych zatrudnionych. Konieczność wprowadzenia rozsądnego dostosowania może dotyczyć  obowiązujących zasad pracy, lub jakichkolwiek fizycznych elementów związanych z miejscem pracy. Może tu na przykład chodzić o dostosowanie do Twoich potrzeb godzin pracy, lub dostarczenie Ci odpowiedniego do Twoich wymagań i możliwości sprzętu, w taki sposób, byś był w stanie bez przeszkód wykonywać swoją pracę. Fizyczne zmiany mogą na przykład obejmować wyposażenie klatki schodowej w podjazd. Również, o ile oczywiście pozostaje to w granicach rozsądku, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi dodatkową pomoc, tak by nie czuł się on gorzej w stosunku do reszty załogi. Może tu wchodzić w grę dostarczenie pracownikowi dodatkowego sprzętu, który ułatwi mu pracę.


Rekrutacja nowych pracowników

Ustawa o Równouprawnieniu z roku 2010 może podlegać pewnym ograniczeniom w sytuacji gdy osoba prowadząca rekrutację musi zadać pewne pytania dotyczące zdrowia kandydata lub jego fizycznej sprawności. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy zajrzeć na stronę zatytułowaną ‘Kwestie dotyczące zdrowia i fizycznej sprawności mogące pojawić się pojawić się przy rekrutacji”.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Kwestie dotyczące zdrowia i fizycznej sprawności mogące pojawić się pojawić się przy rekrutacji – Recruitment questions about health and disability


Redukcje

Pracodawca nie może wyznaczyć Cię do zwolnień grupowych tylko dlatego, że jesteś osobą niepełnosprawną.

Kryteria stosowane przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych nie mogą być ustanawiane w taki sposób, by osoby niepełnosprawne znajdowały się automatycznie w gorszej sytuacji, o ile oczywiście pracodawca nie przedstawi tu uczciwego i rozsądnego powodu. Pracodawca musi  w rozsądny sposób dostosować wszelkie kryteria w taki sposób, by móc przeprowadzić uczciwą redukcję zatrudnienia. Na przykład, w przypadku gdy jednym z kryteriów jest regularna obecność w pracy, pracodawca powinien nie stosować tego wyznacznika w odniesieniu do osób, których nieobecność spowodowana była przyczynami wynikającymi właśnie z ich niepełnosprawności. W przypadku gdy pracodawca wie, lub powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jesteś osobą niepełnosprawną, nie powinien traktować Cię gorzej w wyniku sytuacji związanych właśnie z Twoja niepełnosprawnością. Jeśli jednak tak się zdarzy, powinien on być w stanie wykazać, że podejmując swoją decyzję kierował się uczciwą i rozsądna argumentacją. Przykładem sytuacji związanych z niepełnosprawnością może być konieczność pracy w nieokreślonym wymiarze godzin, lub też prawo do dni wolnych od pracy, w związku na przykład z koniecznością leczenia. Jeśli Twój pracodawca rozważa wprowadzenie redukcji, powinien zadbać o to, by skonsultować się z Tobą odnośnie wszelkich ewentualnych decyzji.

Redukcja etatów – Redukcja etatów


Komisja do spraw Równouprawnienia i Praw Człowieka

Komisja do spraw Równouprawnienia i Praw Człowieka stanowi dobre źródło pomocy, w przypadku gdy masz poczucie, że byłeś dyskryminowany w miejscu pracy, lub gdziekolwiek indziej. Tam też możesz uzyskać pomoc, jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany, i w związku z tym chciałbyś złożyć skargę do Sądu Pracy.

Strona internetowa Komisji do spraw Równouprawnienia i Praw Czlowieka – Equality and Human Rights Commission website


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: Krzysztof Osiejuk 05.06.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja osób niepełnosprawnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL