Praca w UK

Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych

Jeśli Twój pracodawca uznaje związek zawodowy, do którego należysz, masz prawo do wykonywania niektórych obowiązków związkowych w godzinach pracy. Jako przedstawiciel związku zawodowego masz także prawo do uzasadnionej ilości wolnego czasu w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją. 


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Prawo do wolnego czasu

W ramach bezpłatnego urlopu, masz prawo do uzasadnionej ilości wolnego czasu na to, by uczestniczyć w działalności swojego związku, pod warunkiem, że jesteś członkiem związku, który jest zarówno:
• uznawany przez Twojego pracodawcę w Twoim miejscu pracy
• niezależny

Dotyczy to w jednakowym stopniu zwykłych członków, jak i przedstawicieli załogi, oraz innych przedstawicieli. Jeśli jesteś przedstawicielem załogi, lub zajmującym podobną pozycję pracownikiem związku uznawanego przez Twój zakład pracy i niezależnego, przysługuje Ci uzasadniona ilość  czasu wolnego od pracy w celu:
• wykonywania czynności jako działacz związkowy
• uczestniczenia w szkoleniach na rzecz wykonywania powyższych czynności

Jeśli zostałeś przez swój związek wytypowany do pełnienia funkcji przedstawiciela do spraw szkoleń, a związek jest uznawany przez Twojego pracodawcę i niezależny, masz prawo do uzasadnionej ilości wolnego czasu w celu:
• odbycia szkolenia w temacie wykonywanej przez Ciebie funkcji przedstawiciela do spraw szkoleń
• wykonywania tych obowiązków

Uznanie związku zawodowego – Trade union recognition


Uzasadniona ilość wolnego czasu

Masz prawo do otrzymania uzasadnionej ilości wolnego czasu podczas swoich zwykłych godzin pracy. Przez zwykle godziny pracy należy rozumieć czas pracy wynikający z Twojej umowy o pracę. Nie istnieje prawna definicja “uzasadnionej” ilości wolnych godzin. A zatem ważną jest rzeczą , by zarówno członkowie związku, jak i działacze, przedstawiciele do spraw szkoleń i pracodawcy zachowali rozsądek i elastyczność przy zwracaniu się i udzielaniu czasu wolnego. Należy przy tym brać pod uwagę następujące czynniki:
• charakter firmy, która Cię zatrudnia
• konieczność wykonania danej pracy
• aktualnych potrzeb Twojego bezpośredniego kierownika i współpracowników
• zasad bezpieczeństwa
• ilość czasu już przez Ciebie wykorzystaną na działalność związkową

Jeśli potrzebujesz  mieć jakąś ilość wolnego czasu na obowiązki związkowe, czy na związkową działalność, musisz przekazać swojemu pracodawcy tyle odpowiednich informacji, jak to tylko jest możliwe, w tym szczegóły przyczyn zaistniałej sytuacji, jak i ilości czasu, jaki jest Ci potrzebny. Acas Code of Practice sformułował zalecenie, by zarówno związki, jak i indywidualni pracodawcy wypracowali wspólne porozumienie, co do czasu niezbędnego do prowadzenia działalności związkowej.

Acas – praktyczne zasady – Acas – Code of Practice


Działalność związkowa

Oto przykłady działalności związkowej, które upoważniają Cię do wnioskowania o czas wolny od pracy:
• udział w spotkaniach organizowanych w miejscu pracy, na których będą odbywały się  glosowania i dyskusje z pracodawcą, dotyczące podwyżki płac, lub zmiany warunków pracy
• udział w spotkaniu z przedstawicielem Twojego związku,  zorganizowanym poza Twoim miejscem pracy, w celu przedyskutowania kwestii związanych z Twoim miejscem pracy
• udział w głosowaniu zorganizowanym przez Twój związek, na przykład w celu wyboru przedstawiciela załogi
• udział w konsultacjach z przedstawicielem do spraw szkoleń

Ponieważ czas przeznaczony na udział w tych spotkaniach nie jest zwykle płatny, spotkania i inne tego typu wydarzenia  zwykle mają miejsce przy okazjach takich jak przerwa na lunch.

Jeśli zostałeś powołany, lub wybrany jako działacz związku, możesz planować wziąć udział w spotkaniach, lub konferencjach, w tym w posiedzeniach na politycznych komitetach Twojego związku. Nie masz wprawdzie statutowego prawa uzyskania na ten czas płatnego urlopu, chociaż w pewnych okolicznościach, niektórzy pracodawcy mogą Ci ten czas w jakiś sposób  wynagrodzić.  Twoja umowa o pracę powinna tę kwestię jednoznacznie wyjaśniać.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Choć akcje strajkowe stanowią typową działalność związkową, nie istnieje prawo, które by gwarantowało uczestnikom protestów zapłatę za ten czas. Jednak działacze związkowi maja prawo do wolnego czasu od pracy, w celu prowadzenia negocjacji na rzecz uniknięcia strajku.

Strajki i związki zawodowe – Akcje strajkowe


Obowiązki związkowe

Jeśli jesteś działaczem związkowym, na przykład przedstawicielem załogi, lub innym przedstawicielem, obowiązki na wykonywanie których masz prawo do czasu wolnego, obejmują:
• negocjowanie warunków zatrudnienia
• pomoc w procedurach dyscyplinarnych, lub przy składaniu skarg, w imieniu członków związku (włącznie z towarzyszeniem członkom w przesłuchaniach i spotkaniach)
• towarzyszenie członkom związku w spotkaniach, których celem jest omówienie kwestii związanych z kierowanymi przez nich wnioskami, oraz prośbami o nieprzechodzenie na emeryturę
• negocjowanie kwestii związanych z członkostwem w związku
• omawianie kwestii, które dotyczą członków związku (na przykład zwolnień, lub przejęcia)


Czas wolny dla przedstawicieli do spraw szkoleń

Jesli jesteś przedstawicielem związku do spraw szkoleń, a Twój związek poinformowal oficjalnie Twojego pracodawcę o Twojej funkcji, może Ci przysługiwać odpowiednia illość wolnego czasu na nastepujące zadania:
• analiza potrzeb członków związku dotyczących szkoleń i kursów
• dostarczanie informacji i porad na temat kwestii związanych ze szkoleniami
• organizacja i promocja szkoleń
• omawianie z Twoim pracodawcą  Twojej działalności, jako przedstawiciela
• udział w szkoleniach dla przedstawicieli

Szczegółowa lista przykładowych ważniejszych obowiązków znajduje się w Acas Code of Practice.

Acas – praktyczne zasady – Acas – Code of Practice


Co robić, jeśli nie otrzymasz przysługującego Ci czasu wolnego

Jeśli Twój pracodawca nie udzieli Ci wolnego czasu do prowadzenia czynności, które Twoim zdaniem wymagają Twojego udziału, lub nie zapłacił Ci za wykorzystany czas wolny, wtedy gdy uważasz, że zapłata Ci się należy, możesz swoją sprawę skierować do swojej organizacji związkowej, ale także masz pełne prawo do zwrócenia się w tej sprawie do swojego pracodawcy w ramach standardowych procedur. Jeśli jesteś nieusatysfakcjonowany uzyskanymi wynikami wyżej wymienionych akcji, masz prawo skierować sprawę do Trybunału Pracowniczego.

Trybunały pracownicze – wstęp – Trybunały ds. zatrudniania – wprowadzenie


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 24.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL