Praca w UK

Dyskryminacja ze względu na wiek

Prawo dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek gwarantuje, że nikomu nie można odmówić zatrudnienia, prawa do uczestniczenia w szkoleniach ani awansu ze względu na wiek. Prawo to chroni także przed krzywdzącym traktowaniem lub znęcaniem się nad współpracownikami lub podwładnymi ze względu na ich wiek.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Dyskryminacja ze względu na wiek

Dyskryminacja ze względu na wiek w miejscu pracy jest niezgodna z prawem w niemal wszystkich typach zatrudnienia. Wszyscy pracownicy i robotnicy w każdym wieku podlegają ochronie prawnej przed dyskryminacją ze względu na wiek. Ochrona ta obejmuje partnerów, pracowników zatrudnionych na kontrakcie, oraz tych, którzy są w trakcie szkolenia zawodowego. Twoja praca (w tym przyszła praca ) jest chroniona przed dyskryminacją ze względu na wiek we wszystkich swoich aspektach. W zakres tej ochrony wchodzą:
• rekrutacja
• zasady i warunki zatrudnienia
• awans i przeniesienia
• szkolenia
• zwolnienia

W niektórych przypadkach jednak, inne traktowanie osób w różnym wieku może być usprawiedliwione. Może to dotyczyć sytuacji, gdy młodsi lub starsi pracownicy otrzymują specjalne świadczenia, które mają na celu ochronę ich bezpieczeństwa, lub sytuacji osobistej. W celu zapoznania się ze szczegółami tego typu sytuacji, prosimy zapoznać się z informacją poniżej.


Ochrona przed dyskryminacją

Procedury związane z planowanymi zwolnieniami

Pracodawca zobowiązany jest zadbać o to, by jakakolwiek polityka zwolnień w żaden, czy to pośredni, czy bezpośredni sposób, nie dotykała osób starszych wiekiem. Przykładem dyskryminacji pośredniej może być sytuacja, kiedy to Twój pracodawca wyznacza do zwolnień tylko pracowników zatrudnionych na niepełny etat, a tak się akurat składa,  że większość z nich to osoby starsze wiekiem. Jedynym wyjątkiem usprawiedliwiającym odwołanie się do wieku jest, gdy kwestia ta ma  obiektywne podstawy. Nie istnieje jakakolwiek górna czy dolna granica wiekowa, jak idzie o prawo do odprawy. Pracodawca Twój będzie zobowiązany do wypłacenia Ci minimalnej odprawy gwarantowanej, nawet w przypadku gdy nie osiągnąłeś 18, lub przekroczyłeś 65 rok życia.  Również nie możesz być pozbawiony prawa do odprawy, gdy Twój wiek emerytalny został obniżony.

Prawo dotyczące wieku emerytalnego ulega zmianom

Standardowy wiek emerytalny, który dotychczas umożliwiał Twojemu pracodawcy odesłanie Cię na emeryturę po ukończeniu przez Ciebie 65 roku życia, zostaje zlikwidowany. Oznacza to, że w wielu wypadkach powinieneś mieć możliwość przejścia na emeryturę w wybranym przez Ciebie momencie. Jeśli  informacji o przejściu na emeryturę  nie otrzymałeś od swojego pracodawcy przed 6 kwietnia 2011 roku, nie możesz zostać zmuszony do przejścia na emeryturę według przepisów o standardowym wieku emerytalnym. Pracodawca Twój może skierować Cię na emeryturę wyłącznie w obiektywnie usprawiedliwionych okolicznościach.  Kwestia ta podlega rozstrzygnięciom przed Sądem Pracy. Aby dowiedzieć się więcej na temat obiektywnych czynników, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Co się zmieniło?

Twój pracodawca może odesłać Cię na emeryturę, w oparciu o standardowy wiek emerytalny, wyłącznie w sytuacji gdy spełnione zostaną oba poniższe warunki:
• zostałeś o swojej sytuacji powiadomiony przed 6 kwietnia 2011 roku
• Przed 1 października 2011 roku nie miałeś mniej niż 65 lat.

Twój pracodawca zobowiązany jest do przekazania Ci informacji o Twoim przejściu na emeryturę z wyprzedzeniem od  6 do 12 miesięcy. Istnieje również możliwość wydłużenia tego terminu o kolejne 6 miesięcy na podstawie  „prawa do apelacji“. Oznacza to, że ostateczny termin obowiązywania przepisów dotyczących standardowego wieku emerytalnego zostaje przesunięty na 5 października 2012 roku. Wyżej wymienione zmiany w prawie nie mają wpływu na ustawowy wiek emerytalny.

Skargi na niesprawiedliwe zwolnienie

Nie ma wyznaczonego górnego pułapu, do którego można zgłaszać skargi na niesprawiedliwe zwolnienie.

Szkolenia

Jednostki organizujące szkolenia, w tym pracodawcy, instytucje kształcące na poziomie średnim i wyższym, prywatne i publiczne jednostki oferujące kursy i szkolenia, oraz programy edukacyjne dla osób dorosłych, nie mają prawa ustanawiać dolnej i górnej granicy wiekowej dla osób chcących wziąć udział w szkoleniu, o ile tego typu konieczność nie może być obiektywnie usprawiedliwiona.

Benefity związane z długością służby

Wielu pracodawców korzysta z możliwości wynagradzania swoich pracowników z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia, co ma na celu motywowanie załogi, wynagradzanie lojalności i wyrażenie uznania dla osobistego doświadczenia. W przypadku gdy Twój pracodawca, w celu zwiększenia czyjejś pensji lub wysokości premii korzysta z kryterium związanego z długością służby, może tak postępować tylko pod warunkiem, że okres zatrudnienia nie jest dłuższy niż pięć lat. Jeśli Twój pracodawca bierze pod uwagę okres służby dłuższy niż pięć lat, musi być w stanie usprawiedliwić swoją decyzję biznesowym interesem firmy, przekładając na przykład informacje na temat rekrutacji i stanu zatrudnienia.

Zwolnienia planowane – Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów. Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Czy możesz nie zostać przyjęty do pracy ponieważ jesteś zbyt młody?

Oczywiście, pracodawca ma prawo pytać kandydata do pracy o jego datę urodzenia, jednak ten czynnik nie może być przyczyną dyskryminacyjnych zachowań wobec danej osoby. Osoby starsze, w największym stopniu doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek, co nie zmienia faktu, że również młodzi ludzie bywają dyskryminowani. Pracodawca nie ma prawa ustanawiać  przy rekrutacji dolnej granicy wieku, o ile naturalnie owa granica może być objaśniona w sposób obiektywny, względnie jest narzucona przez prawo.


Usprawiedliwienie obiektywne

W każdej sytuacji Twój pracodawca ma obowiązek udowodnienia, że jakikolwiek przypadek bezpośredniej czy pośredniej dyskryminacji, stanowi proporcjonalny sposób osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

Co oznacza proporcjonalny?

Twój pracodawca, w przypadku gdy zamierza zastosować w stosunku do Ciebie kryteria wiekowe,  nie może mieć innego rozsądnego wyjścia. Na przykład, jeśli  firma budowlana poszukuje pracowników do ciężkiej fizycznie pracy, która wymaga wysokiego poziomu fizycznej sprawności, dla zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy, dla osób pracujących na budowie pracodawca może jak najsłuszniej ustanowić maksymalną granicę wiekową.

Co oznacza usprawiedliwiony cel

Jako usprawiedliwiony może  zostać uznany cały wachlarz celów, jednak muszą owe cele odpowiadać właściwie motywowanym  potrzebom firmy. Czynniki ekonomiczne, takie jak wymagania biznesowe oraz wydajność, mogą stanowić cel usprawiedliwiony, jednak argument polegający na stwierdzeniu, że powstrzymanie się od dyskryminacji byłoby zbyt kosztowne, nie może być traktowany jako decydujący. Na przykład, jest bardzo mało prawdopodobne, by mieszczący się na głównej ulicy sklep z modną odzieżą, który dla uatrakcyjnienia swojej oferty woli zatrudniać młodszą obsługę, potrafił w spornej sytuacji obronić swoje postępowanie, ponieważ w tym wypadku nie mamy do czynienia z celem usprawiedliwionym.


Jak postępować dalej

W pierwszej kolejności, porozmawiaj ze swoim pracodawcą, tak by spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny. Jeśli sądzisz, że jesteś dyskryminowany lub prześladowany ze względu na wiek, masz prawo zwrócić się na piśmie do swojego pracodawcy.

Składanie skargi na dyskryminację ze względu na wiek

Jeśli masz poczucie, że w swoim miejscu pracy jesteś dyskryminowany ze względu na wiek, istnieją specjalne formularze, które pomogą Ci uzyskać od,  odpowiedzialnej Twoim zdaniem osoby czy organizacji, potrzebnych Ci informacji. Dzięki temu, będziesz w stanie podjąć lepszą, opartą na mocniejszych podstawach decyzję co do tego, czy chcesz wszcząć postępowanie prawne, a jeśli tak, to w jaki sposób najskuteczniej przedstawić swoją skargę. W celu uzyskania dodatkowych informacji, oraz pobrania odpowiednich formularzy, prosimy zajrzeć na internetową stronę Rządowego Biura do spraw Równego Traktowania (Government Equalities Office).

Powinieneś skorzystać z poniższych formularzy, jeśli czujesz, że byłeś dyskryminowany:
• nie wcześniej niż 1 października 2010 r.
• przed 1 października 2010 r., jednak działania dyskryminujące trwały również po tym dniu

Jeśli czujesz, ze byłeś dyskryminowany przed 1 października 2010 r., nie będziesz mógł skorzystać tych formularzy. Znajdziesz tam wzór pisma, jakie możesz skierować w sprawie dyskryminacji, jak Cię spotkała w związku z:
• wiekiem
• orientacją seksualną
• religią lub przekonaniami

Możesz mieć możliwość skierowania swojej skargi do Sądu Pracy, jeśli uważasz, że byłeś gorzej traktowany ponieważ:
•  przy rekrutacji lub awansie zastosowano wobec Ciebie kryteria wiekowe
•  uważasz że cierpisz z powodu dyskryminacji ze względu na wiek

Ustawa o Równouprawnieniu – formularze informacyjne  – Equality Act 2010 – forms for obtaining information. Ustawa o Równouprawnieniu – ustalenia przejściowe – Equality Act 2010 – transitional arrangements. Pobierz  „wzór skargi w sprawie dyskryminacji “ – Download ‘Discrimination complaint template letter’ (RTF, 45K)


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 16.06.2012
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja ze względu na wiek”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL