Praca w UK

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w nocy (night workers) są objęci szczególną ochroną prawną. Istnieją tutaj jednak wyjątki, o których powinieneś wiedzieć. Tutaj znajdziesz także informacje na temat tego, co możesz zrobić, jeśli nie satysfakcjonują Cię przysługujące Ci prawa.


Definicja „godzin nocnych“

Za godziny nocne uznaje się zazwyczaj okres między 23:00 a 6:00. Wspólnie z pracodawcą możecie jednak uzgodnić inną definicję. W takim wypadku „noc“ musi jednak obejmować przynajmniej 7 godzin, w tym okres między 24:00 a 5:00.


Pracownicy nocnej zmiany

Za „pracowników nocnych“ (night workers) uznaje się osoby, których praca regularnie obejmuje przynajmniej trzy godziny nocne:
• w większości dni roboczych
• podczas odsetka dni roboczych określonego w ramach układu zbiorowego pracy (collective agreement) lub umowy pracowniczej zawartej między pracodawcą a związkiem zawodowym
• wystarczająco często, aby można stwierdzić, że pracują one w takich godzinach regularnie (np. jeśli 1/3 Twojego czasu pracy przypada na godziny nocne, można stwierdzić, że jesteś pracownikiem nocnym)

Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Ograniczenia

Jeśli jesteś pracownikiem nocnym, średnia liczba godzin przepracowanych przez Ciebie w każdym 24-godzinnym okresie nie powinna być większa niż osiem. Zasada ta nie dotyczy nadgodzin. Nie możesz dobrowolnie wyrazić zgody na odrzucenie tego limitu. Jeśli praca wykonywana przez Ciebie w godzinach nocnych niesie ze sobą określone zagrożenia lub jest szczególnie obciążająca psychicznie bądź fizycznie, pracodawca nie może oczekiwać, abyś pracował więcej niż osiem godzin na dobę. W takim wypadku jest to limit bezwzględny, niedotyczący średniej liczby godzin i obejmujący także nadgodziny wypracowane w ciągu dnia. W tej sytuacji możesz pracować przez najwyżej osiem godzin w każdym 24-godzinnym okresie. Limit średniej liczby godzin dotyczy średniej liczby godzin pracy na dobę w wyznaczonym okresie czasu. Jeśli na przykład w jednym dniu przepracujesz dziewięć godzin, a w następnym siedem, średnia liczba godzin na dobę wyniesie osiem. Pracodawca powinien określić zagrożenia związane z wykonywaną przez Ciebie pracą, ocenić ich potencjalną szkodliwość i powziąć odpowiednie kroki, w celu ich ograniczenia. Odrębne zasady obowiązują w przypadku pracowników związanych z transportem powietrznym, morskim i drogowym.

Ograniczenia czasu pracy w transporcie powietrznym – Working time rules for workers in air transport. Pobierz „Ograniczenia czasu pracy w transporcie morskim“ – Download ‚Working time rules for workers in sea transport’ (PDF, 208K). Ograniczenia czasu pracy w transporcie drogowym – Working time rules for workers in road transport


Wyjątki od ograniczeń

Limit dotyczący czasu pracy w godzinach nocnych nie dotyczy osób, które:
• pracują na stanowisku, które umożliwia dowolne regulowanie własnych godzin pracy, np. jako dyrektor zarządzający
• są zatrudnione w siłach zbrojnych, służbach alarmowych lub policji – w niektórych przypadkach
• są zatrudnione jako służba w prywatnym domu

Ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nocnych nie dotyczą Cię, jeśli:
• mieszkasz daleko od swojego miejsca pracy i sporo czasu pochłania Ci dojazd lub Twoje miejsce pracy stale się zmienia
• pracujesz jako ochroniarz lub dozorca
• jesteś zatrudniony w branży charakteryzującej się przejściowymi okresami wzmożonej aktywności, jak np. rolnictwo, sprzedaż detaliczna czy turystyka
• zaistniała nagła sytuacja lub zdarzył się wypadek
• w wykonywanej przez Ciebie pracy konieczna jest stała obsada stanowisk (np. w przypadku pracy w szpitalu)
• jesteś zatrudniony na kolei i pracujesz w pociągach
• jesteś zatrudniony na kolei i Twoje zatrudnienie jest nieregularne lub ma związek z kontrolowaniem punktualności pociągów
• Twoja praca ma charakter ruchomy (np. pracujesz w transporcie powietrznym lub drogowym); choć w takim wypadku przysługuje Ci „odpowiedni odpoczynek“ (adequate rest), co oznacza, że po pracy powinieneś wypocząć w stopniu gwarantującym, że po powrocie do pracy nie będziesz stanowił zagrożenia dla siebie i otoczenia

Jeśli jesteś pracownikiem nocnej zmiany w którejś z powyższych sytuacji, okres, do którego odnosi się tygodniowy limit czasu pracy, wynosi 26, a nie 17 tygodni.

Przerwy na odpoczynek – Przerwy na odpoczynek. Obliczanie swojego czasu pracy – Oblicz swój tygodniowy czas pracy. Obliczanie nocnych godzin pracy – Obliczanie nocnych godzin pracy


Młodzi pracownicy

Pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, ale których nie obejmuje już obowiązek szkolny, są klasyfikowaniu jako „młodzi pracownicy“ (young workers). Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii trwa do końca semestru letniego w roku szkolnym, w którym dana osoba kończy 16 lat. W przypadku młodych pracowników ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nocnych są inne, niż w przypadku osób dorosłych.

Młodzi pracownicy a godziny pracy – Young workers and working hours


Wynagrodzenie

Pracodawca może postanowić nagrodzić Cię dodatkowo za pracę w niesprzyjających godzinach (np. może udostępnić Ci darmowy transport, wyżywienie lub dodatkową płacę). Prawo do takiego dodatkowego wynagrodzenia przysługiwać Ci będzie tylko, jeśli zostało ono uwzględnione w Twojej umowie o pracę, ale ogólnie jego zapewnienie uznaje się za dobrą praktykę ze strony pracodawcy.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Zmiana w umowie

Jeśli Twoja umowa o pracę nie zawiera wzmianki o pracy w godzinach nocnych, zazwyczaj będziesz musiał wyrazić zgodę, zanim pracodawca będzie mógł zmienić Twoje godziny pracy. Umowa taka może być zawarta ustnie lub na piśmie.

Umowa o pracę – Umowa o pracę. Wprowadzenie zmian do umowy – Zmiany w umowie


Kwestie zdrowotne

Ponieważ praca w godzinach nocnych pociąga za sobą pewne zagrożenia dla zdrowia, pracodawca musi zaoferować dokonanie darmowej oceny stanu zdrowia (zazwyczaj w formie ankiety), zanim podejmiesz się pracy w nocy oraz po jej podjęciu, w regularnych odstępach czasu. Zazwyczaj oceny tej dokonuje się raz w roku, ale pracodawca może zdecydować się robić to częściej. Poddanie się ocenie nie jest obowiązkowe. W wyciąganiu wniosków z ankiet pracodawca powinien skorzystać z pomocy posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika służby zdrowia. Jeśli zdecydujesz się wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia i jej wyniki będą niepokojące, pracodawca powinien skierować Cię do lekarza. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi, że Twoje problemy zdrowotne są wynikiem pracy w nocy, pracodawca ma obowiązek – jeśli tylko jest to wykonalne – umożliwić Ci pracę w trybie dziennym.


Pracownicy zatrudnieni w ruchu i transporcie drogowym

Choć nie podlegają oni innym ograniczeniom dotyczącym godzin pracy, pracownicy pozostający w ciągłym ruchu lub zatrudnieni w transporcie drogowym, którzy wykonują swoją pracę w nocy, mają prawo do oceny stanu zdrowia.


Kobiety ciężarne i mamy

Jeśli jesteś w ciąży lub niedawno zostałaś matką i obawiasz się następstw pracy w godzinach nocnych, powinnaś porozmawiać z pracodawcą o możliwości przeniesienia na zmianę dzienną. Pracodawca powinien uwzględnić Twoją sytuację i przeprowadzić ocenę ryzyka.

Ciąża i prawa macierzyńskie – Prawa macierzyńskie


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline) udziela darmowych i poufnych porad w kwestiach dotyczących godzin pracy.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Inne przydatne linki

Rady serwisu Business Link dla osób pracujących w godzinach nocnych – Advice for employers on working at night from Business Link


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Praca w godzinach nocnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL